Sluiten
Royal Cosun’s groeiambities in plantaardige oplossingen

Royal Cosun’s groeiambities in plantaardige oplossingen

Advertentie | okt 31, 2022
Cosun - Newsroom

Planten zijn onze helden. Planten geven mensen positieve energie en wij laten planten groeien. Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöperatie, ontstaan in Nederland en met de wereld als werkterrein.

www.cosun.nl

Bekijk alle artikelen

Royal Cosun is een toekomstge-richte, internationale agrofoodco-operatie met ongeveer 9.000 leden akkerbouwers. In de bijna 125 jaar oude Nederlandse coöperatieve on-derneming wordt iedere dag samen-gewerkt om de kracht van planten om te zetten naar bruikbare plantaardige oplossingen. De coöperatie heeft de visie en missie voor de toekomst sa-mengevat in vier woorden: ‘The Plant Positive Way’.

“Cosun is een van de grootste groengasproducenten van Nederland, geproduceerd met restproducten uit de suikerbietenverwerking.”

De onderneming is een toonaange-vende producent van plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen. “Veel mensen kennen onze Van Gilse stroop of de Aviko frietjes. Heerlijke en eerlijke producten. Dit zijn belangrijke activiteiten voor Cosun, maar we zijn meer dan dat”, stelt Cosun CEO Hans Meeuwis. “Je komt ons op vele momen-ten in de dag tegen, in verschillende food- en non-food-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan fruitsmoothies met onze fruitpreparaten, mueslirepen met gezonde inulinevezels en shampoos waarin mi-croplastics zijn vervangen door biobased cellulosevezels uit suikerbiet. Maar ook in diervoeding met onze co-producten, een mooie circulaire oplossing.” Cosun is een van de grootste groengasproducenten van Nederland, geproduceerd met restpro-ducten uit de suikerbietenverwerking. De vrachtauto’s van Cosun Beet Company rijden op eigen groen gas.

Planten – ‘plant-based’ – vormen de basis en oorsprong van het bedrijf. “We willen op een zo duurzaam mogelijke manier alles uit planten halen. We zijn goed gepositioneerd om in te spelen op belangrijke maatschap-pelijke trends. Mensen willen aan tafel met elkaar kunnen genieten van lekker eten. Daar spelen we met onze producten op in. Tegelijkertijd vindt een transitie plaats van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, evenals de transitie naar plantaardige, bio-based-materialen die fossiele grondstoffen uit de petrochemie kunnen vervangen. We zien ook dat het belang en de vraag naar gezonde voeding toeneemt. En ik wil het belang van voedselzekerheid hier ook be-nadrukken, dit is relevanter dan ooit. The Plant Positive Way’ staat voor de positieve en potentieel grote bijdragen die planten kunnen leveren aan deze ontwikkelingen en aan een duurzame toekomst.”

Cosun heeft dit jaar haar meerjarenstra-tegie - Unlock 25 - vastgesteld. Met deze routekaart zet Cosun in op verdere verbe-tering van haar resultaten, een toekomstbe-stendige, duurzame keten en winstgevende groei in vier kerngebieden: maximale waardecreatie van suikerbieten, groei in toegevoegde waarde aardappelproducten, circulaire verwaarding van co-producten en ingrediënten voor een duurzame en gezonde leefstijl. “We willen groeien in groene (klimaatvriendelijke) en gezond-heidsbevorderende ingrediënten. Dertig procent van de Cosun omzet moet in 2030 uit deze nieuwe categorie komen."

Samenwerking met partners en startups is daarin belangrijk. “Als coöperatie zit samenwerking in ons DNA. Daar zetten we vol op in. We kijken ook breder naar samenwerkingsvormen die ons helpen om te versnellen in resultaatverbetering, groei naar de toekomst en innovatie.” Meeuwis gebruikt de suikerbiet als voorbeeld: “Een suikerbiet is in principe geplant om suiker uit te winnen, maar biedt zoveel meer mogelijkheden. Zo is suiker een potentiële grondstof voor de productie van bioplas-tics, een gebied wat we in samenwerking onderzoeken. De cellulosevezels uit sui-kerbiet kunnen microplastics vervangen in cosmeticaproducten en schoonmaakmid-delen. Die worden nu reeds geleverd aan onze klanten en we onderzoeken uitbrei-dingsopties. Suikerbietblad bevat eiwit dat kippenei-eiwit functioneel kan vervangen in allerlei voedingsmiddelen.
Daarmee is de suikerbiet een mooi voor-beeld van het potentieel van onze gewassen en plantaardige oplossingen. We kijken in onze strategie ook naar andere gewassen en co-producten.”

Deze ontwikkelingen benadrukken het belang en de potentie die de sector heeft. De uitdagingen voor de akkerbouwsector zijn echter groot. De eisen op het gebied van duurzaamheid nemen toe, tegelijker-tijd hebben we te maken met extremere weersomstandigheden en stijgende kos-ten. De oorlog in Oekraïne heeft indirect fors impact op kosten op de akker en in de keten.

De kosten voor brandstof, energie, kunst-mest en zaden zijn de afgelopen maanden enorm toegenomen. Meeuwis: “We heb-ben als Cosun een langetermijnvisie. We willen het niet alleen nu goed doen, maar ook voor volgende generaties. Daarmee is samenwerken aan een toekomstbe-stendige, duurzame keten een prioriteit. Daar horen een eerlijk verdienmodel en een gelijk speelveld bij. We werken aan de (h)erkenning van het belang van onze sector. Ik vind dat we in Nederland trotser mogen zijn op onze agrofood-sector. We moeten onze kennis en kunde koesteren. We bieden een mooie basis en perspectief richting de toekomst.”

www.cosun.nl

Voedingsindustrie & Agricultuur

Lees meer
Innovaties in de diergezondheidszorg samen met technologische ontwikkelingen en data in de voedselketen vormen ons duurzame voedsel van morgen

Innovaties in de diergezondheidszorg samen met technologische ontwikkelingen en data in de voedselketen vormen ons duurzame voedsel van morgen

Advertentie | nov 01, 2022
Corbion helpt wereldbevolking te voeden met duurzame hulpbronnen

Corbion helpt wereldbevolking te voeden met duurzame hulpbronnen

Een octrooi maakt het verschil

Een octrooi maakt het verschil