Stäng

Terms & conditions

Allmänna villkor från 2022 Contentway B.V., nedan kallad ”Contentway”.

I. Giltighetstid
(1) Dessa villkor gäller mellan Contentway och organisationerna (kunden /kunderna) som deltar i Contentway publikationer.
(2) Contentway utför alla tjänster enbart på grundval av de villkor som gällde när ordern placerades Kunder får vanligtvis dessa villkor i förväg, men senast samtidigt som orderbekräftelsen.
3) Alternativa (muntliga) avtal, begränsningar, ändringar eller tillägg måste lämnas in till Contentway skriftligen och är endast giltiga när de skriftligen bekräftas av Contentway.
(4) Alternativa villkor eller köpevillkor som upprättats av kunden gäller inte.

II Avslutandet av kontraktet
(1) Erbjudanden som skickats av Contentway är inte bindande De utgör endast en inbjudan för kunden att acceptera ett lagligt erbjudande.
(2) Genom att acceptera erbjudandet visar kunden intresse för att delta i en eller flera publikationer av Contentway Bekräftelse kan ske muntligt eller skriftligt (e-post räcker) Kontraktet ingås endast efter ett muntligt (till exempel via telefon) eller skriftligt (e-post räcker) till orderbekräftelsen som skickats av Contentway.

II. Contentway produkter (möjligheter att delta)
(1) Contentway skapar speciella tematiska publikationer i tryckta och digitala format Kunden kan boka ett eller flera format i nämnda publikationer De kan välja mellan följande former av deltagande:

1 Annonsinnehåll
- reklaminnehåll från ett företag enligt materialkraven som anges i bilagan (1) som nämns nedan (III punkt 2 avsnitt 2).
- innehållet kommer att levereras av kunden
- innehållet kommer att märkas som en annons, reklam eller sponsrat innehåll och kategorin enligt kvalitetskravet (t.ex porträtt av företaget, porträtt av produkten eller porträtt).

2 Annons
- En klassisk reklam designad av kunden, märkt som reklam och omgiven av redaktionellt innehåll.
(2) Egenskaperna hos de ovannämnda formerna för deltagande och ytterligare detaljer kan hittas i de för närvarande giltiga materialspecifikationerna som nämns i bilaga (1), som skickas med erbjudandet [och / eller] Villkor och som är en del av nämnda villkor.
(3) Beställningar för andra former eller kategorier och / eller andra produkter är endast bindande efter samråd, eventuellt efter demonstration av ett exempel på produkten och med skriftlig bekräftelse av Contentway. Om så är fallet kommer en tilläggsavgift på 20% att debiteras över det tidigare överenskomna priset.
(4) I princip har kunden inget krav på en specifik placering inom publikationen En överenskommen placering är endast bindande efter skriftlig bekräftelse av Contentway. Om så är fallet kommer en tilläggsavgift på 20% att debiteras över det tidigare överenskomna priset.

IV Contentways vägringsrätt
(1) Contentway förbehåller sig rätten att vägra bidrag som inte uppfyller kraven i artikel III i villkoren, inklusive materialkraven som anges i bilaga 1, eller märka dem på annat sätt eller publicera dem som en annan publiceringsform Detta gäller särskilt när bidraget levereras som reklaminnehåll.
(2) När ett bidrag vägras får kunden en engångsförfrågan med en angiven tidsfrist för att leverera ett bidrag som uppfyller de materialkrav som avtalades när beställningen bekräftades Om kunden inte levererar ett nytt bidrag eller levererar ett annat bidrag som inte uppfyller kraven, innan denna tidsfrist, kan Contentway antingen vägra att placera bidraget eller märka bidraget som en annons och placera det som sådant Detta beslut ligger hos Contentway och kunden kommer att meddelas om detta beslut omedelbart Kunden har inte rätten att dra tillbaka bekräftelsen baserat på denna vägran eller på grund av ändringen av etiketten Ansvaret för betalning kan särskilt inte undvikas.
(3) Detta gäller även om tekniska krav och / eller kvalitetskrav inte följs.
(4) Contentway förbehåller sig också rätten att vägra kundbidrag av andra viktiga skäl.
Skäl till vägran kan till exempel vara (men är inte begränsade till) följande:
- innehållet strider mot lagar eller officiella föreskrifter,
- innehållet innehåller reklam från eller för en tredje part,
- innehållet innehåller politiska eller religiösa uttalanden
- innehållet stöder vapenindustrin
- när innehållet marknadsför medicinska ämnen beskrivs eller nämns medicinska ämnen med namn.
(5) När Contentway inte använder rätten att vägra kundbidrag som innehåller tredjepartsannonser och publicerar dem oavsett, förbehåller sig Contentway rätten att kräva en extra avgift ovanpå det överenskomna priset.
(6) Avslag på ett kundbidrag meddelas omedelbart till kunden får en rimlig löptid för att leverera ett nytt eller ändrat bidrag för att undvika vägran eller ytterligare avgifter.
(7) Contentway är inte skyldig att kontrollera varje kundbidrag för eventuella grunder för vägran Detta gäller särskilt frågan om ett bidrag är en annons från eller innehåller reklam för en tredje part.

V Leverans av bidrag och utskriftsspecifikationer
(1) Contentway informerar kunden om den sista bidragsfristen (tidsfristen material).
(2) Endast kunden bär ansvaret för att leverera materialet i rätt tid före tidsfristen och för det skickade materialets kvalitet (särskilt för specifikationerna för filformat) Detta gäller texter (till exempel i ett Word-dokument) såväl som bilder och grafik, och även för kompletta annonser Det material som levereras av kunden måste uppfylla alla specifikationer som är nödvändiga för utskrift av publikationen.
(3) Om levererade bidrag (särskilt annonser som har utformats för detta syfte specifikt) inte (helt) uppfyller specifikationerna som anges i materialkraven (bilaga 1), är kunden skyldig att skicka en korrigerad version direkt på begäran från Contentway  Om kunden inte uppfyller denna skyldighet förbehåller sig Contentway rätten att göra nödvändiga justeringar Contentway kan använda sig av en tredje parts tjänster för att göra detta I så fall är kunden ansvarig för eventuella extra kostnader.
(4) Kunden behöver inte skicka bevis Om kunden skickar bevis till Contentway kommer de inte att vidarebefordras till tryckpressen, och de kommer inte heller att vara en avgörande faktor för den slutliga publiceringsformen Endast det digitala materialet som levereras av kunden är avgörande.
(5) Material och / eller bevis kommer endast att returneras på exakt begäran från kunden.
(6) Contentway är inte skyldig att spara material Vanligtvis sparas material i en månad efter den första publiceringen av kundbidraget och raderas därefter.

VI Släppandet av material
(1) Bidrag i texter, t.ex gästbidrag, kommer att placeras i layouten av publikationen (produktion) av Contentway  De bidrag som layouten har slutfört kommer att skickas till kunden så att de kan godkänna dem eller vid behov korrigera dem.
(2) Högst två PDF-filer för korrigering skickas gratis till kunden Från den tredje begäran och framåt kan Contentway debitera kunden en extra avgift på 500 SEK. Totalt kan kunden ta emot max 5 PDF-filer.
(3) Släppandet av materialet sker på produktionsdagarna efter publiceringen där kunden bokade ett bidrag Kunden informeras om datumet för nämnda publicering Kunden är skyldig att utse en kontaktperson för Contentway för denna process i tid.
(4) När ett bidrag inte korrigeras eller skickas tillbaka av kunden omedelbart räknas detta som en bekräftelse på frisläppandet av bidraget.
(5) Om kunden vill göra ändringar i materialet efter att ha tagit emot den femte PDF-filen kommer detta att beaktas, men materialet anses vara släppt.
(6) Bidrag som levereras med en redan färdig layout, till exempel reklam, kommer inte att skickas till kunden för att släppas efter placering i layouten.

VII Användningsrättigheter
(1) Köparen förklarar att han äger alla upphovsrätt, varumärken och andra patent som behövs för publicering av kundbidrag, och att inte heller texter eller layout kränker tredje parts rättigheter.
(2) Kunden delegerar nödvändiga upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken och andra patent till Contentway för användning av allt material som skickas till Contentway, både i tryckta och digitala medier av alla slag, inklusive internet Detta utan begränsningar för tid, plats och innehåll Detta inkluderar särskilt rätten till reproduktion, publicitet, utställning, sändningar, allmänhetens tillgång och avslöjande.
(3) Bredvid publiceringen i artiklar och distributionen av evenemang som utställningar, inkluderar delegering av rättigheter också alla andra former av marknadsföring och distribution, samt för närvarande okända användningsformer
(4) Contentway förbehåller sig särskilt rätten att spara kundbidrag i databaser eller låta dem sparas av tredje parter, för att hålla dem tillgängliga för att visas på begäran och erbjudas tredje man.
(5) Contentway förbehåller sig också rätten att hålla publikationer eller enskilda bidrag till publikationer i digital form (till exempel som PDF-filer) tillgängliga eller att erbjuda dem som nedladdning, oavsett enheter och begagnad teknik.
(6) Contentway har rätt att arkivera alla publikationer som inkluderar kundbidrag eller ensamma bidrag och att göra detta arkiv öppet utan begränsningar när som helst och på någon plats.
(7) Contentway har rätt att ytterligare delegera alla rättigheter som ges till tredje parter eller delegera upphovsrätt för engångsbruk till tredje parter.
(8) Kunden samtycker till korrigeringar av allt material som har skickats till Contentway och med användningen av nya upphovsrätt som kan uppstå på grund av korrigeringarna.
(9) Endast kunden bär ansvaret för innehållet och lagligheten i det levererade text- och grafikmaterialet, och för allt levererat material, såsom layouter, som släpptes för publicering.
(10) Kunden skadeställer Contentway för alla fordringar från tredje part baserat på intrång i rättigheterna genom kundbidrag Dessutom skadas Contentway av kunden från alla kostnader som ett juridiskt försvar kan orsaka till följd av ovan nämnda fordringar från tredje part Kunden är skyldig att hjälpa Contentway med all information eller dokumentation som behövs när det gäller ett rättsligt försvar mot tredje parter.

VIII Contentway:s ansvar.
(1) Contentway använder flera olika partners för utskrift och publicering Kunden samtycker till detta i förväg.
(2) Om Contentway är ansvarig för eventuella brister, felaktig utförande av uppdraget eller annan juridisk grund gäller följande villkor:
- Contentway ansvarar inte på något sätt för förluster till följd eller indirekta förluster, såsom (men inte begränsat till) förlorade vinster, missade möjligheter, företagsstagnationer eller andra förluster som kan anses vara oförutsebara.
(3) När det gäller fordringar enligt lagen angående produktansvar, samt fordringar med avseende på skada på liv, kropp eller hälsa, gäller de ovannämnda villkoren inte I dessa fall är Contentway ansvarig enligt lagar.
(4) Alla fordringar mot Contentway (och / eller tredje par som anlitats av dem) med avseende på vårdslöshet som leder till felaktig utförande av uppdraget löper ut inom ett år efter den lagstadgade preskriptionstiden, såvida inte dessa misstag orsakades avsiktligt.
(5) När det gäller driftsfel eller frågor som ligger utanför vår kontroll, olagliga strejker, olaglig konfiskering, trafikstörningar, allmän brist på material, energi och sådant - både inom förlagsbolaget och inom externa parter som används av Contentway för att möta arrangemang förkortas fakturan i samma relation som förändringen i relationen mellan den utlovade distributionen och den faktiska distributionen Ytterligare ansvar kommer - i sådana fall utan kontroll och / eller onormala, oförutsedda omständigheter som gör prestanda av Contentway nästan omöjligt eller orimligt svårt - utesluts.

IX Avbokning av kunden
(1) Avbokning av ett bidrag från kunden måste göras skriftligt och är endast giltigt när det bekräftas skriftligen av Contentway. Kostnaderna för avbokning uppgår till 25% av det totala avtalade priset, så länge avbokningen sker före det redaktionella mötet Kundbidraget kommer inte att publiceras i så fall.
(2) När beställningen avbryts efter början av redaktionsmötet kommer avbokningskostnaderna att vara 100% Det innebär att betalningsrätten till Contentway förblir intakt När detta är fallet kommer Contentway att försöka fortfarande inkludera kundbidraget i publikationen, så länge det fortfarande är möjligt.
(3) Avbokning efter att produktionen har startat är omöjlig.

X Avbokning av Contentway
(1) Contentway kan avbryta publikationer när som helst och dra sig ur detta kontrakt, så länge det finns tillräckliga skäl att göra det Skälen inkluderar (men är inte begränsade till) avsaknad av ekonomi när det finns brist på företag som vill delta med kundbidrag eller obekväm timing när det gäller ämnet för den planerade publikationen. Kostnaderna för bidraget löper ut med 100%. Redan betalade belopp överförs tillbaka till kunden I så fall upphör de skyldigheter som Contentway är skyldiga att följa upp när det gäller kontraktet.
(2) I stället för en avbokning förbehåller sig Contentway rätten att ändra publiceringsdatumet När datumet ändras till högst 6 veckor efter och högst 5 dagar före det ursprungligen planerade datumet, förblir kundens beställning på plats Kunden kommer omedelbart att meddelas om ändringen.
(3) När publiceringsdatumet ändras till ett datum längre fram i tiden eller längre fram i tiden, har både Contentway och kunden rätt att dra sig ur kontraktet Om en av parterna begär rätten att dra sig tillbaka, gäller de juridiska villkoren för avbokning som anges i punkt 1.

XI Faktura
(1) Kunden är skyldig att informera Contentway om rätt data med avseende på konton i tid och att kommunicera eventuella förändringar omedelbart.
(2) Contentway debiterar kunden för de levererade tjänsterna senast på dagen för publicering.
(3) När en kund inte samtycker till fakturan, måste deras klagomål / bekymmer meddela Contentway skriftligen inom 2 veckor efter fakturadatumet och med angivande av fakturanummer, annars kan kunden inte längre kommentera (möjligt) felaktighet på fakturan och fakturan kommer att anses vara överenskomna.
(4) Contentway förbehåller sig rätten att låta fakturering och betalningstransaktioner tas om hand av tredje parter och att deras krav på betalning görs delegerat till tredje parter Om detta är nödvändigt, samtycker kunden till detta redan nu.
(5) Alla priser som nämns i publikationer av eller erbjudanden från Contentway exklusive lagliga skatter. 

XII kopior
(1) Contentway erbjuder kunden högst fem exemplar av publikationen på begäran Detta måste anges tydligt av kunden senast vid materialfristen.
(2) Upp till fem exemplar skickas till kunden utan extra kostnad Fler kopior kan endast delas ut om detta har begärts specifikt av kunden innan materialfristen, eller när Contentway har tillräckligt med kopior så att en extra press inte behövs Innan leverans av ytterligare kopior kommer Contentway att komma överens om en extra avgift som måste tas ut.

 XIV Skydd av integritet
(1) Enligt artikel 8, punkt B i lagen om skydd av personuppgifter är det tillåtet att samla in, spara, ändra eller överföra personuppgifter eller använda personuppgifter för kommersiella medel, så länge användningen av dessa uppgifter är nödvändig för verkställandet av ett avtal där den berörda är en bidragsgivande part eller för att vidta åtgärder före kontrakt som svar på kundens begäran som är nödvändiga för att nå en överenskommelse.
(2) Från personuppgifterna, särskilt kontaktpersons namn och hans / eller e-postadress och telefonnummer kommer endast att användas när det gäller att slutföra avtalet, och vid behov överföras till tredje part som Contentway använder för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter (press, distribution) med inkludering av factoring och bokföring Denna information kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
(3) En korrigering av dessa uppgifter är möjlig när som helst genom att informera Contentway.

XV Domstol och val av rättspraxis
(1) Den holländska lagen gäller för alla konflikter som härrör från detta avtal.
(2) Den domstol som väljs för alla konflikter som härrör från detta avtal och påståenden angående detta avtal är tingsrätten i Amsterdam såvida inte de obligatoriska reglerna utser en annan behörig domstol.