Dela den här artikeln:

9. juni 2022

Klimatomställningen: Så kan tillståndsprocessen effektiviseras – redan idag

Processen för miljötillstånd måste moderniseras om Sverige ska klara klimatomställningen. Det framgår av en ny rapport från Sweco som ger nio konkreta förslag för effektivare tillståndsprocesser.

Varje år jobbar Sweco med cirka 400 tillståndsärenden för kunder inom alla samhällssektorer. Detta har gett företaget en bra inblick och erfarenhet i hur tillståndsprocesserna fungerar. Utifrån detta har Sweco släppt en rapport med förslag för hur tillståndsprocesser kan effektiviseras. Förslagen delas in i tre huvudområden: 

  •  Stärk samrådets roll och tyngd
  •  Samordna och digitalisera
  • Fokusera på det som ger störst (klimat)nytta.  

 schermafbeelding-2022-06-09-om-15-49-44.png
Nuvarande processer bromsar upp
klimatomställningen

Linn Arvidsson är expert inom tillståndsprocesser på Sweco och har 25 års erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Hon arbetar med flera stora projekt som kräver tillstånd, som till exempel energianläggningar, utbyggnad av stålindustrin och vindkraftsetableringar. I detta arbete har hon fått erfara den ineffektiva tillståndsprocessen.

– Dagens onödigt långa och utdragna processer gör att den viktiga utvecklingen av den gröna omställningen bromsas upp. I dag tar det i genomsnitt 299 dagar från ansökan till beslut i ärenden som handläggs av länsstyrelsen, säger Linn Arvidsson. 

 
En fjärdedel av ansökningarna överstiger 448 dagar i handläggningstid och för tio procent av ärendena tar det mer än 675 dagar. Rekordet är 2 307 dagar och innehas av ett vindkraftsärende. För domstolarna ser det liknande ut med en median på 501 dagar för ärenden som avgörs i domstol.

– Utan tillstånd, ingen grön omställning. Vi behöver gå från ord till handling. Att fokusera på de lösningar som leder framåt och till resultat är både möjligt och rimligt för regering och myndigheter att ta tag i redan nu, säger Linn Arvidsson.

 
Förändringar som kan genomföras direkt

Flera av Swecos förslag går att genomföra direkt inom ramen för den befintliga lagstiftningen. De handlar egentligen mer om förändrade arbetssätt. 

– Till exempel skulle vi skapa en bättre förutsägbarhet om domstolen upprättar en tidsplan. Detta är viktigt för den som vill etablera en industri. Då behövs en tidsplan för att veta när byggstart kan ske och utifrån det planera för bland annat finansiering, säger Linn Arvidsson.

Ett annat förslag som kan implementeras redan idag handlar om att myndigheterna skulle kunna göra en sammanvägning av sina olika interna intressen och lösa ut eventuella målkonflikter innan ett yttrande lämnas in. 

 
Tidigare godkännande av samråd

Något som saknas idag och som skulle kräva en lagändring från regeringen är en särskild punkt där domstolarna tidigt får godkänna det samråd som inleder varje tillståndsprocess. Eftersom samrådet måste vara godkänt för att tillstånd ska kunna ges är det beslutet jätteviktigt. 

– För företagen innebär dagens process att de måste lägga ner ett stort arbete på att ta sig igenom hela processen innan domstolen tar ställning till just samrådet, säger Linn Arvidsson.

 
Digitalisering förenklar och sparar tid

Sweco efterfrågar i sin rapport även digitalisering för att förenkla handläggningen hos myndigheter.

– Med dagens teknik skulle man ganska enkelt kunna samordna och skapa en gemensam kunskapsbank genom att digitalisera tillståndsprövningen, säger Linn Arvidsson. 

 


Idag är hanteringen omständlig. Till exempel ska domstolarna ha ett 15-tal exemplar av alla ansökningsdokument i pappersform.

– Vi skickar in lådvis med ansökningar. För mottagarna medför det manuell hantering och bidrar till en långsam administration. För den sökande innebär det föråldrade arbetssättet att det blir svårt att följa processen.

 
Med en gemensam kunskapsbas skulle ärenden och tillstånd hanteras lika hos myndigheter oavsett var i landet tillståndsansökningen lämnats in. I dag skiljer det sig åt en hel del. En gemensam kunskapsbank demokratiserar dessutom processen eftersom det medför en mer rättvis bedömning, menar Sweco i sin rapport.

– Vi bedömer att vårt förslag kan korta ned handläggningstiderna med i genomsnitt två till fyra månader, med bibehållen kvalitet. I extremfallen ännu mer om alla våra förslag genomförs. Då skulle vi se effekter direkt i stor skala, avslutar Linn Arvidsson.

 

Swecos 9 förslag:
• Godkänna samrådsprocesser tidigare.

• Begränsa antalet yttranden och
  koppla dem till samrådet.

• Lös ut målkonflikter och bedöm
  helheten.

• Säkerställ samordning och resurser.

• Digitalisera tillståndsprövningen.

• Prioritera anläggningar med stor
  potential.

• Väg in rimlighet i val av bästa plats.

• Skapa förutsägbarhet genom tidplan.

• Begränsa rätten att överklaga om
  miljöpåverkan inte är betydande.