Dela den här artikeln:

22. dec. 2022

Stål och metallbranschen genomgår en nyindustrialisering

Beskriv Swerim och kort vad ni gör?
Swerim är ett tämligen nytt metallforskningsinstitut som bildades 2018 i samband med att två institut slogs ihop – Mefos och 70 procent av KIMAB. Poängen med sammanslagningen var att samla kompetensen inom metallforskning över hela värdekedjan, från gruva till färdig produkt, under ett och samma tak. När metallindustrin nu är inne i en stor transformation för att klara klimatmålen är vår roll att vara en kompletterande samlingsresurs i detta arbete. Förutom forskning och tekniklösningar erbjuder vi viktiga forskningsnätverk såväl nationellt som internationellt samt goda kontakter med offentliga finansiärer. 

 

pontus-sjo-berg.jpg
Hur går era tankar om stålindustrin och hur förhåller ni er till den?
Den svenska stål- och metallindustrin är forskningsintensiv och har därmed också ett högt kunskapsinnehåll vilket innebär att man generellt levererar högt förädlade produkter jämfört med resten av världen. Detta gör oss världsledande inom många produktsegment. Omställningen kräver ökade resurser för att vi ska klara de högt uppsatta målen mot en klimatneutral och hållbar konkurrenskraftig industri. Den omställningsplan som nu ligger är väldigt offensiv och innebär att stora delar av gruv- och metallindustrin kommer att nå målen långt före 2045. Swerim bidrar till omställningen med hjälp av forskningsresurser och teknisk kunskap.

Vad tror du om stålindustrins framtid?
Branschen genomgår de facto en nyindustrialisering, vilket är en enormt stimulerande utmaning. Med den samlade kunskapen ur ett värdekedjeperspektiv och gynnsamma nationella förutsättningar i form av grön el, malmfyndigheter, och med den långa tradition som finns är det en unik möjlighet för Sverige som nation att ytterligare stärka sitt grepp som ledande nischproducent inom stål- och metallindustrin. Så framtiden ser ljus ut.

Vilka är branschens största utmaningar och hur kan de lösas?
Tillståndsprocesserna, utbyggnaden av elproduktion och eldistribution är tre stora utmaningar som ligger på politikernas bord. För att klara transformationen krävs även stora åtgärder för att klara kompetensförsörjningen. Här måste samverkan ske mellan industri, universitet, institut och samhället för att hitta medarbetare till allt från skola, sjukhus, restauranger till gruv- och stålindustri. Swerim kommer in som en viktig aktör då vi liksom högskolorna kan bidra med en del av kompetensförsörjningen av högkvalificerad arbetskraft, men det kommer också krävas rekrytering utanför Sveriges gränser.