Dela den här artikeln:

22. dec. 2023

|

Industri

Elektrifieringen ritar om energibranschens kompetensförsörjningskarta

Journalist: Annika Wihlborg

|

Foto: Energimyndigheten

Att tillgodose företagens kompetensbehov är en förutsättning för att elektrifieringen och samhällets gröna omställning ska kunna genomföras. Den pågående elektrifieringen väntas generera helt nya näringsgrenar, vilket skapar behov av helt nya kompetenser. Energilagring genom vätgas och etablering av storskaliga havsbaserade vindkraftsparker är sådana exempel.

Kompetensbristen inom energibranschen är redan nu omfattande. Flera av bristyrkena präglas av hög medelålder. Det är viktigt att fler, inte minst ungdomarna, får upp ögonen för att jobb inom energibranschen är spännande och utvecklande, säger Marie Claesson, projektledare för Kompetensförsörjning elektrifiering på Energimyndigheten.

Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I uppdraget ingår att identifiera hinder för energisektorns kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kompetensbehoven. Resultaten ska rapporteras till regeringen i december 2024.
Vi kommer att analysera attraktiviteten för de utbildningar som är mest efterfrågade i elektrifieringen. Vi planerar även att titta på hur man kan bredda rekryteringsbasen till dessa utbildningar samt hur sektorn i stort kan stärka sin attraktivitet. En bred samverkan mellan näringsliv, myndigheter och akademi är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose energibranschens framtida kompetensbehov, säger Marie Claesson.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur och elfordonsindustrin sysselsätter många
Några av de elektrifieringsområden som skapar flest jobb är etablering, drift, underhåll och utveckling av vindkraft samt uppgraderingen och utbyggnaden av elnätet. På elnätssidan är kompetensbehovet stort på alla nivåer, från lokalnät till regionnät och transmissionsnät. Kompetensbehovet är också stort i batteriindustrin, inte minst med tanke på de omfattande satsningarna på storskaliga batterifabriker runtom i landet.
Även järn- och stålindustrins elektrifiering i norr medför ett omfattande kompetensbehov. I fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper kopplade till elfordon och elfordonskomponenter, liksom inom utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Har identifierat 35 bristyrken
Energimyndighetens rapport identifierar 35 bristyrken som är särskilt viktiga för samhällets elektrifiering, däribland installations- och serviceelektriker, kvalitetstekniker, process- och maskinoperatör, vindkrafttekniker, energiingenjör och elektrisk montör. Ingenjör, forskare, vindkrafttekniker och solcellsmontör är ytterligare exempel på yrken som spelar avgörande roller för att elektrifieringen ska kunna genomföras.

– För att möta kompetensbehovet krävs en målinriktad satsning på utbildning och kompetensutveckling. Det är nödvändigt att se till att fler studenter examineras för att säkerställa en stabil och kunnig arbetskraft inom branschen, säger Marie Claesson.

Hög utvecklingstakt
Många aktörer som är verksamma i den gröna omställningen och samhällets elektrifiering har efterlyst det helhetsgrepp som Energimyndigheten tar i sin analys av kompetensbehoven på kort och lång sikt. En utmaning i sig är elektrifieringens höga utvecklingstakt.

– Etableringen av storskaliga batterifabriker är ett bra exempel på att samhället ibland har svårt att hålla jämna steg med industrins elektrifiering. I Skellefteå, där Northvolt har etablerat en stor batterifabrik, har samhället utmaningar i att hinna tillgodose behovet av bland annat bostäder för de människor som bosätter sig i staden för att exempelvis arbeta med batteriproduktion, säger Marie Claesson.