Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Hälsa

Digitaliseringen i vården ställer nya krav på säkerhet

Journalist: Martin Westholm

Digitaliseringen av vården innebär både möjligheter och risker och det är viktigt att vi hanterar båda dessa sidor på ett seriöst sätt och i ett sammanhang. Samtidigt som arbetet intensifieras för att dra nytta av vårdens digitalisering måste den personliga integriteten säkerställas och medborgarna förtroende upprätthållas. Det säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

– Att vi blir bättre på att utnyttja digitaliseringens fördelar är en nyckelfaktor för att möta välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar, mer krävande patienter och en allt snabbare kunskapsutveckling, säger Fredrik Lennartsson. – Vi har sett flera branscher som fullständigt omvandlats till följd av digitalisering. Mycket talar för att vi nu står inför en liknande förändring av hälso- och sjukvården. Digitaliseringen gör att vi mer systematiskt kan använda information för en lång rad ändamål. På så sätt kan vården bli säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv och tillgänglig, mer individanpassad samtidigt som patientens möjlighet till delaktighet och insyn men också inflytande i sin egen vård kan stärkas. – Digitaliseringen kan också underlätta en övergång till vad som brukar kallas lärande hälso- och sjukvård. Det vill säga en vård som både använder bästa möjliga kunskap och samtidigt hela tiden utvecklar ny kunskap. 

Vilka risker, hot, har ni identifierat som de största? – Jag skulle inte vilja tala i termer av hot, men det är klart att det finns vissa risker som följer med en ökad insamling och användning av information i vården. Därför ställer digitaliseringen och utvecklingen krav på nya arbetssätt och prioriteringar. Den stora mängd information som samlas in och hanteras måste också skyddas. – Om känsliga uppgifter hamnar i orätta händer kan det få stora konsekvenser, såväl för den enskilde som för vården och samhället i stort om befolkningens förtroende skadas. Både nytta och risker måste läggas i vågskålen när digitaliseringen diskuteras. 

Finns det en medvetenhet i vården omkring detta? – Ja, det gör det nog. Vi uppfattar samtidigt att debatten kring dessa frågor tenderar att vara alltför polariserad. Viss betonar den stora nyttan, andra fokuserar på riskerna. Många av de problem som finns går att lösa med ökad kunskap, bättre, säkrare och mer ändamålsenliga tekniska lösningar, och ett mer systematiskt arbete. Vi uppfattar att informationssäkerhet liksom funktionalitet i IT-system hittills varit allt för lågt prioriterade områden i hälso- och sjukvården. 

Hur ser säkerheten ut ”på golvet”? – Dessvärre saknas en hel del kunskap. Det blir lätt mycket ”anekdotisk” kunskap och exempel men det är svårt att ge en heltäckande bild. Vår kartläggning visar att uppgifter om individens vård, hälsa och omsorg kan hamna på ställen där den inte hör hemma och exponeras och användas på sätt som inte är önskvärda. Det kan handla om misstag, slarv eller felbedömningar, eller att onödigt mycket information finns tillgängligt. Det förekommer också medvetna dataintrång, inte bara av personal inom vården utan också av externa aktörer. Exakt hur stor risken för integritetsintrång är däremot svårt att säga. 

Hur ska den personliga integriteten garanteras? – Lagstiftningen ger ett starkt skydd åt den personliga integriteten och rätten till personlig integritet är en av de grundläggande fri- och rättigheterna. Det är väldigt tydligt i debatten att vissa ser personlig integritet som en grundläggande rättighet medan andra ser det som ett intresse. Skillnaden de olika perspektiven får i praktiken har att göra med vilka integritetskränkningar eller risker som kan betraktas som acceptabla. – De som ser det som en rättighet kan visserligen medge att inskränkningar kan vara motiverade, vilket också lagstiftningen medger, men ofta krävs långt mer för att det ska anses legitimt att kränka en rättighet än att tillgodose ett intresse. 

– För oss är det viktigt att belysa befolkningens syn på dessa frågor som ett underlag för utvecklingen inom området. Hur ser man på personlig integritet i förhållande till värden som säkerhet och högkvalitativ vård samt kvalitetsutveckling och forskning? Vad krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter eller vara villiga att dela med sig av dem? Det är bara några av de frågor vi kommer att besvara i den slutrapport som vi ska presentera efter sommaren, avslutar Fredrik Lennartsson.

13. feb. 2023

|

Hälsa

Eversense E3- ett CGM-system som ökar friheten för personer som lever med diabetes

En ny generations CGM- system ökar tryggheten, friheten och höjer livskvaliteten för patienter som har typ 1 diabetes. Hösten 2022 lanserades Eversense E3 i Sverige. Det är den tredje generationen av ett helt implanterbart, långtids-CGM-system med en sensoranvändning på uppemot sex månader. 

 


–Eversense E3 är marknadens enda långtids-CGM-system med en livslängd på uppemot sex månader. Det är unikt och ger personer med diabetes en helt ny nivå av frihet och livskvalitet, säger Helena Sandin, Nordic CGM Manager på Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag som bland annat är exklusiv distributör av Eversense långtids-CGM system. 

 

page-8-di.jpg
Eversense E3 GCM System erbjuder exceptionell noggrannhet och långvarig sensoranvändning i upp till 6 månader. Den nya generationens Eversense system erbjuder även ett reducerat antal kalibreringar och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. 

 


Med hjälp av Eversense-systemets höga noggrannhet ökar användarnas trygghet och möjlighet att fokusera på annat i vardagen. Ovanpå sensorn som sätts in strax under huden, fästs en smartsändare med ett dubbelhäftande plåster av hudvänligt medicinskt silikon, som byts dagligen. Ytterligare en fördel med Eversense E3 är att sändaren enkelt kan avlägsnas* när användaren önskar, exempelvis i samband med dusch eller bad, utan att sensorn måste bytas eller startas om.

 

page-8-eversense-e3.jpg
Diskreta vibrationsvarningar på huden

–En funktion som många användare uppskattar är den avtagbara smartsändaren som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp. Vibrationsvarningarna är en fördel för användare som exempelvis arbetar i en bullrig miljö, har en hörselnedsättning eller som efterfrågar diskreta varningar som inte kräver att de ständigt har mobiltelefonen med sig, säger Helena Sandin.

 


Eversense-systemet mäter automatiskt glukosvärden var femte minut med en insatt sensor placerad under huden och skickar värdena direkt till appen. Det gör att du kan se dina glukosnivåer när som helst, på ett ögonblick.

 


–Till skillnad från andra CGM-system med sensorer som går igenom huden och bara varar i 7–14 dagar, förs Eversense-sensorn in helt under huden och sitter skyddad där och det är ingen risk att sensorn kan dras ut eller lossna. Eftersom Eversense CGM-systemet varar i upp till sex månader elimineras krånglet och obehaget med frekventa sensorinsättningar och behovet att bära med sig extra sensorer. Samtidigt förenklas användarens dagliga diabeteshantering. Eversense passar alla över 18 år, oavsett om man är elitidrottare som fotbollsspelaren Jesper Karlström, eller om man är en person som uppskattar frihet, trygghet och hudvänliga plåster, säger Helena Sandin.

10. feb. 2023

|

Hälsa

Våra innovationer bidrar till att diabeteskomplikationer upptäcks i tid

 

Innovativa medicintekniska lösningar är en viktig förutsättning för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ vård som tillmötesgår medborgarnas framtida förväntningar.  Diabetesvården är ett område där medicintekniska verktyg kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

 


–Tekniken kan vara ett hjälpmedel för att lösa problem som långa vårdköer och bristande kontinuitet. Diabeteskomplikationer kostar i dagsläget mer än vården av patienter med de vanligaste cancersjukdomarna. Cirkulationsproblematik i ben och fötter är vanligt bland dessa patienter. Det kan leda till svårläkta fotsår som i förlängningen ofta resulterar i amputation, säger Björn Bakken, Chief Scientific Officer på medicinteknikbolaget Perimed.

img-7959.jpg

-Vi är redan världsledande inom diagnostik av perifer cirkulation, men arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att möta behovet av snabbare mätningar i realtid. Mot den bakgrunden var vi först med att utveckla cirkulationsmätande laserkameror som fungerar utan patientkontakt, för att användas t.ex under pågående kärlkirurgiska operationer. 

-Med diagnostikverktyg som möjliggör tidig och årlig screening kan fler diabetespatienter med cirkulationsproblematik upptäckas på ett tidigt stadium. Det sparar pengar för sjukvården och förebygger lidande för patienten.

page-5-bild-till-annons-perimed.png