Deel dit artikel:

22 jun 2022

|

Economie

Goodman: “Logistiek vastgoed moet mee kunnen bewegen met de samenleving en de markt”

De steeds hogere verwachtingen van de consument en het grote aantal retour- pakketjes zorgen voor nieuwe uitdagin- gen in de supply chain, vooral in de last mile. Precies daar waar de samenleving terecht steeds hogere eisen stelt aan duurzaamheid. Duurzaamheid start in de eerste plaats bij de locatiekeuze voor een vastgoedontwikkeling volgens Lien Standaert, landenmanager voor Neder- land en België bij Goodman, een van ’s werelds grootste logistiek vastgoedon- dernemingen.

Focus op de Randstad

“Door de veranderende consumentenpa- tronen hebben we onze focus met name verlegd naar de Randstad en daarbinnen zijn Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voor ons belangrijke vestigingslocaties. Onze klanten willen immers zo dicht mogelijk bij de eind- gebruiker zitten: veel bedrijven die leveren aan de consument willen binnen een half uur een miljoen mensen kunnen bereiken”, zegt Lien Standaert. “Goodman wil met haar vastgoed de vernieuwingen die de con- sument en de samenleving van onze klanten – de logistiek dienstverleners – verwachten, op een duurzame manier faciliteren.”

Positie dichtbij de consument

Alle vastgoedontwikkelingen die Goodman momenteel in uitvoering en in de pijplijn heeft, zijn voorbeelden van hoe een van ’s werelds grootste logistiek vastgoedonder- nemingen concrete invulling geeft aan die strategie. Miljoenen huishoudens bedienen binnen het uur, sneller dus, maar ook met minder vervoersbewegingen. “Logistiek vastgoed ontwikkelen in randstedelijk ge- bied is geen walk in the park en vereist een langetermijnvisie. Omdat Goodman altijd al met een langetermijnbril naar vastgoed gekeken heeft en zich focust op grond- posities met een langetermijnperspectief, zetten we volop in op het ontwikkelen van weliswaar complexe projecten met langere doorlooptijden, die zich tegelijk perfect le- nen tot herontwikkeling op lange termijn”, zegt Lien Standaert. Maar de investeringen wegen op tegen het eindresultaat. “We gaan in gesprek met gemeenten en stemmen ont- werpen met elkaar af zodat het definitieve ontwerp voldoet aan de wensen van klanten en investeerders en ook tegemoet komt aan de visie van de omwonenden.” Zo speelt Goodman in op hergebruik en inbreiding van inefficiënt gebruik op terreinen in sterk verstedelijkte gebieden zodat haar klanten
de afstand naar de consument snel en duur- zaam kunnen overbruggen.

Maatschappelijke relevantie

De klant wil nu eenmaal steeds sneller zijn pakket geleverd krijgen, dat is een trend die over de hele linie waarneembaar is. Daar komen andere ontwikkelingen bij zoals gemeenten die hun binnensteden afslui- ten voor verkeer dat schadelijke emissies uitstoot. Standaert: “Wij haken daarop aan door onze centra op locaties te reali- seren in het stedelijk kerngebied die een langetermijnperspectief mogelijk maken
en tegemoetkomen aan de wensen van alle stakeholders. Logistiek vastgoed moet meerdere wensen kunnen accommoderen, ook in de loop van de tijd.” Transformatie van bestaand bebouwd gebied is daarmee intrinsiek duurzaam, want dat gaat niet ten koste van waardevol open landschap. Goodman investeert fors in het ontwik- kelen van duurzame logistieke gebouwen en zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse beschikbare ruimte. “Zeker vanuit duurzaamheidsperspectief geloven wij heel sterk in een hergebruik van wat er al is. Een uiterst efficiënte lay-out en meerlaagse bouwconcepten moeten de grondinname nog verder beperken”, vervolgt de landen- manager. “In Hong Kong ontwikkelden we het hoogste logistiek gebouw ter wereld, het Goodman Interlink, 15 verdiepingen hoog. Maar inmiddels realiseren we in Parijs-Gen- nevilliers ook een meerlaags distributiecen- trum, GREEN DOCK. Dit uiterst duurzaam DC strekt zich uit over vier verdiepingen en staat in directe verbinding met de Seine. Ik voorspel dat we ook in Nederland in de toekomst meer van dat soort ontwikkelin- gen zullen zien.”

Gesponsord