Sluiten
De KNRM wacht kostbare vlootvernieuwing: ‘We vertrouwen op blijvende steun van donateurs’

De KNRM wacht kostbare vlootvernieuwing: ‘We vertrouwen op blijvende steun van donateurs’

Advertentie | dec 15, 2022
KNRM - Newsroom

Zeeman in nood? Surfer vermist? Zeiljacht met gebroken mast door harde wind? Onze reddingbootbemanningen zijn 24 uur per dag stand-by om mensen te redden. Onder alle weersomstandigheden. Onze artsen van de Radio Medische Dienst geven via telecommunicatie zeelieden medisch advies bij ziekte en ongevallen, waar ook ter wereld. Op het strand en in de duinen helpen onze kusthulpverleningsvoertuigen op moeilijk bereikbare plaatsen. Wij geven veiligheidsvoorlichting om ervoor te zorgen dat iedereen veilig het water opgaat. Dat doen we vol overgave met gedreven vrijwilligers, ondersteund door betaalde krachten. Iedere dag weer. Professioneel en kosteloos.

https://www.knrm.nl

Bekijk alle artikelen

Met snelle boten verleent de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij hulp aan mens en dier in nood op het water. Dankzij professionele vrijwilligers vervult de KNRM zonder overheidssteun een belangrijke maatschappelijke taak. Ruim 120.000 donateurs steunen de Redding Maat-schappij en elk jaar groeit dit aantal. Dat is ook hard nodig. ‘De KNRM staat de komende jaren voor een aantal forse investeringen’, zegt Cees Prins, hoofd Financiën, die samen met Cora Bartels verantwoordelijk is voor de relatie met schenkers en erflaters. 

Cees Prins, hoofd Financiën KNRM: ‘‘De inflatie baart ons zorgen; we zijn geen commercieel bedrijf dat hogere kosten kan doorberekenen 

Een afgedreven kitesurfer, een zeeschip met slagzij, een stuurloos geraakte zeilboot of door opko-mend water verraste wandelaars. Jaarlijks voert de KNRM zo’n 2.000 acties uit en brengt daarbij ruim 3.000 mensen veilig aan wal. Sinds het ontstaan in 1824 is het gedachtegoed van de KNRM gefundeerd op drie pijlers: het redden is kosteloos, wordt uitgevoerd door professi-onele vrijwilligers en wordt gefinancierd uit vrijwillige donaties. Maar liefst 1.400 vrijwilligers staan dag en nacht paraat om zich - zodra de pieper afgaat - naar het reddingstation te spoeden en onder alle weersomstandig-heden uit te varen. Het is indrukwekkend hoe de KNRM dit belangrijke, kapitaalintensieve reddingwerk uitvoert zonder financiële steun van de staat 

De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie terwijl de organisatie wel een overheidstaak vervult. Is dat niet gek? “Dat doen we met een reden. We willen het financiële roer zelf in handen hebben en niet afhankelijk zijn van de hoogte van subsidies die vaak onder voorwaarden wor-den verstrekt. Bijna 200 jaar geleden namen particulieren het initiatief om het reddingwerk op zee te organiseren. Nog altijd opereert de KNRM dankzij particuliere steun. Zo kunnen we het beste materieel garanderen voor onze vrijwillige bemanning. Wij vertrouwen daarbij op het groeiende aantal donateurs, dat ons werk waardeert met donaties, schenkingen en nalatenschappen. Sommigen hebben een passie voor de watersport, veel mensen geven uit bewondering voor het levensreddende werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Of ze geven omdat de KNRM dit doet zonder overheidssubsidie.” 

Hoeveel geld is jaarlijks nodig voor de hulpverlening op de Nederlandse wateren?
“Voor het uitvoeren van de reddingacties, het onderhoud aan materieel en het opleiden van vrijwilligers is elk jaar ongeveer 20 miljoen euro nodig. Meestal zijn de inkom-sten voldoende, maar er zijn jaren waarin de organisatie kampt met een exploitatietekort. We kunnen terugvallen op eigen vermogen en verkopen dan een deel van de effectenportefeuille. Momenteel baren onder meer de hogere olieprijzen ons zorgen. Voor onze reddings-acties verstoken we jaarlijks 500.000 liter gasolie. Door de verdubbeling van de gasolieprijs zijn we een half miljoen euro meer kwijt. We zouden heel gelukkig worden als een oliemaatschappij ons die brandstof zou schenken. Maar nu droom ik hardop.” 

Wat zijn de toekomstige ambities?
‘De KNRM gaat een spannende periode tegemoet; de komende 15 jaar zal het gros van de 75 reddingboten vervangen moeten worden. Deze vlootvernieuwing is enorm kostbaar. We hebben zo’n grote investering nog niet eerder meegemaakt. Dat komt doordat de huidige reddingboten veel geavanceerder en dus duurder zijn dan de vorige generaties boten. Daarnaast zorgt de inflatie voor een prijsopdrijvend effect; het materiaal is prijziger geworden. Een commercieel bedrijf zou die ho-gere kosten doorberekenen aan de afnemer. De KNRM, die de reddingsacties kosteloos uitvoert, heeft die mogelijkheid niet. We kunnen de noodzakelijke vloot-vernieuwing deels bekostigen uit vermogen dat reeds werd geschonken, maar deze ‘spaarpot’ is nog niet vol-doende gevuld. We vertrouwen erop dat het uiteindelijk lukt om de investeringen in de reddingvloot te kunnen doen. Elk jaar groeit het aantal trouwe donateurs. Steeds vaker wordt de KNRM opgenomen in een testament.” 

Hoe kunnen mensen de KNRM steunen?
“Dat kan op verschillende manieren. Ze kunnen donateur worden en de KNRM met een door hen te bepalen bedrag steunen. Mensen die de KNRM na hun dood een deel van hun vermogen gunnen, kunnen de KNRM in hun testament laten opnemen. Maar het komt steeds vaker voor dat mensen al bij leven schenken. In beide gevallen kunnen de schenkers bepalen op welke manier ze het geld willen besteden, bijvoorbeeld door vastlegging in een Fonds op Naam. Daarmee kan de schenker bij de notaris vastleggen waaraan de opbrengst van het fonds moet wor-den besteed. Iemand kan bijvoorbeeld een band hebben met een lokaal reddingstation. Maar mensen kunnen ook geld schenken aan overlevingspakken of het opleiden van vrijwilligers. Schenkers die de KNRM een dermate groot bedrag gunnen dat daarmee een reddingboot kan worden gefinancierd, mogen de naam van die boot bepalen. Vaak worden de reddingboten vernoemd naar de schenker of een overleden dierbare. Mensen vinden het een mooie gedachte dat hun geliefde zo voortleeft op het water. Het verklaart ook de bijzondere namen van onze reddingboten. Achter bijna alle namen schuilen mooie levensverhalen. Ze zijn opgetekend in het gratis boek “Wie goed doet,...”dat geïnteresseerden vrijblijvend kunnen aanvragen via www.knrm.nl/boek 

Wat moet ik regelen als ik wil nalaten aan de KNRM?
“Dat kan alleen door een testament te laten opstellen bij de notaris en de KNRM te benoemen tot erfgenaam of legataris. Mensen hoeven niet altijd geld na te laten, ze kunnen bijvoorbeeld ook hun schilderijen of boot schen-ken. We komen graag in contact met mensen die aan de KNRM willen nalaten, zo kunnen we meedenken hoe het geld wordt besteed. Maar we willen de erflater vooral oprecht bedanken en doen graag iets terug. We bouwen het liefst een persoonlijke relatie op met schenkers; we gaan ook op bezoek als zij dat op prijs stellen. Daarnaast nodigen we donateurs regelmatig uit op het hoofdkantoor in IJmuiden voor een bijeenkomst. Daar praten we onze Redders aan de wal bij over de KNRM en de historie. Dit kijkje in de keuken wordt gewaardeerd; ze ontmoeten er andere donateurs. Bovendien vervullen we onder het motto ‘wie goed doet, goed ontmoet’ - steeds vaker het executeurschap. Dat is de laatste jaren zo gegroeid, omdat steeds meer mensen erom vroegen. Zeker echtparen of alleenstaande ouderen zonder kinderen vinden dat een fijn idee. Zij zijn soms onzeker of de persoon die ze in gedachten hebben nog in staat is deze taak uit te voeren als ze overlijden.” 

Wat houdt het executeurschap in?
“We verzorgen de complete afwikkeling van de na-latenschap. Als de KNRM mede-erfgenaam is, verzorgen wij ook de afhandeling voor de andere erfgenamen. We regelen de uitvaart en voeren het testament zuiver uit. Met alle aanvullende wensen wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk memorandum dat de KNRM bewaart in een kluis.” 

Hoe kunnen bedrijven de KNRM steunen?
“Er is veel steun van MKB-bedrijven in de directe nabijheid van reddingstations. Als zij KNRM-vrijwilligers binnen hun organisatie hebben, staan ze toe dat deze collega’s op elk moment het werk uit handen laten vallen als de pieper afgaat. We nodigen elk bedrijf in Nederland uit om de KNRM te steunen, waarbij we graag in een goed maat-werkgesprek tot win-win komen. Voor ondernemingen die een reddingsboot schenken, geldt dat zij die reddingsboot een naam mogen geven. Maar ook bij kleinere bedrijfs-donaties zijn er mogelijkheden genoeg om er voor beide partijen veel voordeel uit te halen. Naast het goede gevoel dat de ondernemer sowieso overhoudt aan bijdragen aan het reddingwerk.” 

Maatschappij

Lees meer
Duurzaam printen als onderdeel van de toekomstige werkplek

Duurzaam printen als onderdeel van de toekomstige werkplek

Maatschappij | feb 16, 2024
Facilitair management gaat slimmer om met werkwensen

Facilitair management gaat slimmer om met werkwensen

Maatschappij | feb 16, 2024
Een leven lang leren, de essentie van het leven

Een leven lang leren, de essentie van het leven

Maatschappij | feb 16, 2024