Sluiten
Sámen werken aan De Ideale Stad voor iedereen

Sámen werken aan De Ideale Stad voor iedereen

Finance | dec 19, 2022

De leden van IVBN zijn onmisbare samenwerkingspartners voor overheden en dragen bij aan ideale steden in Nederland. Dit houdt in dat IVBN-leden (pro)actief meedenken om oplossingen te vinden voor onze hedendaagse- en vaak complexe- uitdagingen om onze steden en wijken leefbaar en inclusief te houden. 

De zorgvraag van ouderen wordt groter en meer divers. 

Het creëren van passende ouderenhuisvesting maakt hier integraal onderdeel van uit. Een groot aantal van onze leden investeert ook in reguliere (midden)huurwoningen, kantoren- en winkelvastgoed. Met een focus op maatschappelijke- en duurzaamheidsvraagstukken, faciliteren IVBN-leden doelstellingen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. 

IVBN-leden werken op een verantwoorde manier vóór en mét pensioen- en verzekeringsgeld zodat iedereen op een prettige manier oud(er) kan worden in onze steden. Constructieve lange termijn partnerships Nederland vergrijst en het aantal ouderen in de leeftijdscategorie 75+ers neemt in omvang toe. De zorgvraag van ouderen wordt groter en meer divers. Daarnaast is de zorgsector de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Veel verzorgingshuizen hebben hun deuren moeten sluiten waardoor ouderen in toenemende mate afhankelijk zijn van mantelzorgers of de thuiszorg. Ook voor ouderen die veel zorg nodig hebben en niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen groeit de vraag naar passende zorgwoningen. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuwe woonvormen waarbij veiligheid en het tegengaan van eenzaamheid belangrijke pijlers zijn. Daarnaast is het creëren van voldoende en passende woonruimte voor ouderen óók noodzakelijk voor een goed functionerende woningmarkt. 

Samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen nemen de leden van IVBN hun verantwoordelijkheid door te investeren in ouderenhuisvesting. Daarnaast brengen de leden van IVBN kennis en expertise in, zeker bij complexe vraagstukken waar meerdere functies samenkomen. Ten aanzien van de ontwikkelfase, is het belangrijk dat gemeenten al vanaf het beginstadium de belegger in het proces meeneemt. 

Door te investeren in (nieuwbouw) ouderenhuisvesting en zorgvastgoed faciliteren IVBN-leden verschillende doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals: langer thuis wonen, decentralisatie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering van zorginstellingen, het afstoten van niet-DAEB activiteiten door woningcorporaties en het bevorderen van doorstroming op de (lokale) woningmarkt. De concrete uitwerking en impact vindt uiteraard plaats op lokaal niveau. Dit houdt in dat heldere programmeringsvisies op wijkniveau essentieel zijn. Immers, per wijk kan de behoefte aan zorg- en ouderenhuisvesting sterk verschillen. De leden van IVBN beschikken over zowel de kennis als de (financiële) slagkracht om in samenwerkingsverband (pro) actief mee te denken over de complexe en domein overstijgende vastgoedvraagstukken. Zowel voor ouderen, gemeenten als voor IVBN-leden is het belangrijk dat ouderenhuisvesting ‘toekomstbestendig’ is. Dit houdt in dat het betreffende vastgoed niet alleen nu, maar ook in de toekomst relevant blijft. Belangrijk om te realiseren is dat aanwezigheid van faciliteiten in de directe omgeving minstens zo belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan goede OV-verbindingen, winkels en voorzieningen. Het is dus belangrijk dat er op wijkniveau gezamenlijk over al deze zaken goed wordt nagedacht en dat alle relevante partijen in dit proces worden meegenomen. 

Om de toenemende vraag naar geschikte ouderenhuisvesting op te vangen, is versnelling noodzakelijk. Dit vraagt om een zorgvuldig RO-beleid vanuit gemeenten. Het is belangrijk dat voor bebouwing beschikbaar komende locaties met een ‘maatschappelijke bestemming’ kunnen worden gebruikt om daar nieuwe zorgwoningen te realiseren. Als die locaties immers een ‘woonbestemming’ krijgen, zal het financieel aantrekkelijker zijn daar woningen te realiseren. Het is voor uitbreiding van zorgwoningen belangrijk dat deze mogelijkheid wordt benut. De verleiding om voor de ‘hoogste prijs’ te gaan kan voor gemeenten (te) groot zijn. Het is daarom belangrijk dat er in de maatschappelijke programmering voldoende ruimte komt voor woonzorg. In veel gevallen creëert dit ook een win-win-situatie omdat elke ouderenwoning die wordt toegevoegd, bijdraagt aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Voorwaardenscheppend beleid vanuit de Rijksoverheid is dan ook cruciaal. Er moet een gericht beleid komen om aan de enorme vraag naar huisvesting voor ouderen en zorgvastgoed tegemoet te komen. Dit geldt voor mogelijkheden ten aanzien van zowel nieuwbouw als herontwikkelingen. IVBN-leden beschikken over het benodigde kapitaal en de expertise én kunnen de komende jaren hun institutionele portefeuilles fors uitbreiden: nu nog de locaties 

Finance

Lees meer
The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

Advertentie | dec 20, 2022
PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

Advertentie | dec 19, 2022
Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Finance | dec 19, 2022