Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Ekonomi

Dan Olofsson: Digitalisering är en möjlighet

Journalist: Dan Olofsson

Digitaliseringen har gått från att vara ett sätt att administrera något till att vara en del av det mesta. Inte i någon bransch kan man göra anspråk på ledarskap utan att offensivt finna digitala lösningar som flyttar fram positionerna. 

Från att vi haft en IT-avdelning som sköter IT, har digitaliseringen medfört att varje företags olika delar använder digitala lösningar i allt från intressanta kunderbjudanden till produktion och kundservice.
De bästa lösningarna sprider sig snabbt globalt. Detta kombinerat med att USA har en kraftfull riskkapitalmarknad gör att vi där ser många exempel på ”The Winner takes it all”. De starka positioner som digitala företag som Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Airbnb, Uber etcetera tagit på kort tid saknar motstycke i historien.

Vilken roll kan då vår region spela i detta?
Våra universitet och högskolor har en mycket viktig roll att spela i att ge bred utbildning till de unga. Men när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter är det min erfarenhet att akademi, myndigheter och politiker spelar den andra fiolen. De driver inte utvecklingen inom digitalisering även om de ibland vill påskina att de gör det.
Företag och entreprenörer driver utvecklingen. Ericssons roll i Lund och för den mobila utvecklingen kan inte underskattas. Det har gett många ringar på vattnet. Ett exempel härpå är Sigma Connectivity där jag själv är engagerad. De utvecklar smarta lösningar åt prestigeföretag runt om i världen inom sakernas internet. När ledande företag i Californien kommer till Lund och är imponerade över vad vi kan hjälpa till, klappar mitt patriotiska hjärta.

Att Ericsson klarar den hårda internationella konkurrensen och har möjlighet att kraftfullt investera i nya produkter och system och framgångsrikt sälja dessa, är mycket viktigt för Sverige.
Vem trodde för tio år sedan att Malmö skulle bli ett ledande center för spelutveckling. Många unga drivande entreprenörer har här gjort avgörande insatser. Massive Entertainments framgångar gläds vi åt.
Ska offentliga sektorn skapa nöjda nyttjare för de tjänster de levererar till oss medborgare är det viktigt att också denna verksamhet tar tillvara digitaliseringens möjligheter. För detta krävs nära samarbete med många företag. Tvångströjan Lagen om offentlig upphandling skulle inget privat företag frivilligt ta på sig. De politiker som tror att slutna offentliga monopol är framtidens lösning, och där privata företag som gör vinster ska motas bort, är stora bromsklossar för vår utveckling.

Inte något digitalt företag i världen har utvecklats utan möjligheten att göra vinst framöver. Det attraherar kapital och det ger resurser till utveckling. De är ofta entreprenöriellt drivna och tillvaratar möjligheter. Att skapa lösningar som kunder är beredda att betala för är nyckeln. Man kan ha en enastående produkt eller tjänst men saknar man förmåga att sälja kommer man ingenstans.
Smältdegeln Malmö är en bra grogrund för entreprenörer. De är inte styrda av byråkratiska system som jag menar hämmar utvecklingen. De går sina egna vägar.
Ska regionen utvecklas bra framöver ska vi motverka byråkratiska system som också kan finnas i företag, vi ska främja den entreprenöriella friheten, honorera ett kommersiellt driv och vi ska se digitalisering som en stor möjlighet.Artificiell intelligens kommer att revolutionera mycket. Sakernas internet kommer att förändra och förbättra många affärskoncept. 
Cyber Security blir alltmer viktigt. Det är affärsorienterade entreprenörer som tar tillvara på möjligheterna - inom företag eller i egna företag. Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetande i alla de kluster som finns flyttar vi fram positionerna.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!