Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Vitec digitaliserar branschen

Vitec Bygg & Fastighet accelererar digitaliseringen hos byggoch fastighetsföretag. I mer än 30 år har Vitec Bygg & Fastighet utvecklat specialiserade affärssystem, och är idag den största systemleverantören med 600 kunder inom bygg- och fastighetsbranschen samt till projektintensiva företag.

Digitaliseringen har redan hunnit revolutionera de flesta branscher och det är nu hög tid för fastighetsoch byggbranschen. De största vinningarna av den digitala utvecklingen är inom räckhåll. Samtidigt som tillgången till nya teknologier och innovativa metoder aldrig varit så stor finns det utmaningar med att effektivisera traditionell förvaltning och nyproduktion av fastigheter.
– Digitalisering känns naturligt för oss. Det är få
i branschen som har en så stor know-how av de processer och arbetssätt som våra kunder arbetar efter. För oss har det alltid varit viktigt att autom-atisera så mycket som möjligt av det manuella arbetet och att ha bra system för effektiviseringar. Med nya teknologier och samarbeten möter vi kundernas behov ännu bättre, säger Magnus Persson VD på Vitec Bygg & Fastighet.

Fastighetssystemet digitaliserar den tekniska förvaltningen med ett utbrett stöd för mobil ärendehantering för besiktning och underhåll. Systemet kan också sköta allt från utskick av elektroniska hyresavier och se till att dessa betalas i tid till att förmedla lediga lägenheter och hålla koll på kötider automatiskt. Avtal som ska undertecknas kan via fastighetssystemet också skickas ut för elektronisk signering.
– Genom vårt partnerskap med Scrive har vi kunnat erbjuda våra kunder elektronisk signering långt innan det för några år sedan blev standard, säger Magnus Persson.

Vitec Bygg & Fastighet tar hjälp av ett tiotal partners för att kunna erbjuda sina kunder helhetslösningar på bred front och söker ständigt nya partners. Utmaningen med ett ökat klimattryck påverkar också branschen där fastigheterna i Sverige beräknas stå för cirka 20% av alla klimatutsläpp. Vitec Bygg & Fastighet har arbetat med energieffektiviseringar sedan start då deras allra första system syftade till att samla in och analysera energiförbrukningar i just fastigheter. 

 – Vi driver hållbarhet genom digitalisering. Vi har börjat ett närmare samarbete med våra kunder för att öka deras möjligheter att nå sina hållbarhetsmål. De har idag stora utmaningar med att kunna rapportera sina hyresgästers klimatavtryck och att minska klimatpåverkan för både ny- och ombyggnation, säger Magnus Persson.

Systemen levereras av Vitec i olika moduler eller som ett helhetssystem. Allt är molnbaserat och kunderna utbildas i systemen via e-learning. För Vitec är det viktigt att ständigt ligga i framkant och därför jobbar företaget redan nu på morgondagens lösningar.
– Vi har skapat ungdomsnätverket InnoVitec för våra yngsta stjärnor, anställda som är under 30 år. Deras uppdrag är att agera bollplank, driva både interna och externa frågor och delta i produktutveckling. Just nu driver de ett projekt kring hur vår service ska se ut om fem år. Samtidigt jobbar vi också på att ta fram framtidens system i en grupp med våra största kunder. Bland annat har vi testat lösningar för parkeringsplatser, tittat på hur fastighetsbolag ska kunna bedriva e-handel och paketleveranser, avslutar Magnus Persson.

Ett resultat av detta arbete är att använda sensorer i fastigheterna för den tekniska förvaltningen i syfte att undvika vattenläckor och nedskräpning. Denna lösning finns som färdig produkt idag och Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg, med vilken lösningen utvecklades, fick Business Arenas Tech Award för Årets innovativa fastighetsaktör 2020.

Läs mer på vitecsoftware.com

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!