Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Data driver betydande förändring i byggbranschen

Varje vecka arbetar över 1500 personer i Sverige och Norge med att förändra byggbranschen. Dessa personer är engagerade i byggprojekt som motsvarar en årlig investeringstakt på över 30 Mdr kr.
Det är inget forskningsprojekt eller offentligt finansierad studie de deltar i. De gör bara sitt jobb. Jobbet är att arbeta med planering, styrning och koordinering av material och leveranser till respektive byggprojekt; bygglogistik. Arbetet kräver hantering av mycket infor-mation och inkluderar personer från flera organisationer.

Digital plattform ger förenklad admi-nistration och bättre logistik – Istället för att ha extra administratörer för att hålla ihop detta, har många i branschen nu valt att använda en digital plattform. Detta för att förbättra kontroll, överblick och snabbhet i byggprocessen, samtidigt som samordning och koordinering förenklas. En av de mest populära plattformarna som används i branschen är molntjänsten Myloc Construction, ett mjukvaruverktyg som täcker in alla delar i byggproduktionens logistik.

Alla transaktioner fångas i ett digitalt arbetssätt och skapar per automatik en snabbt växande databas. En databas som i sig blir nyckeln till kunskap och erfarenhet som enkelt kan dokumenteras och överföras både i nya enskilda projekt och i företagsövergripande verksamhetsutveckling. Idag har flera tusen yrkesarbetare, från en lång rad företag, med olika roller i bygglogistiken erfarenhet av att arbeta med verktyget. Det visar på en stark förändring i en bransch som historiskt sett inte varit känd för digitalisering.

Myloc menar att en stor poäng är just att det inte behövs nya extra resurser för ledning och administration med sitt koncept, snarare mindre. “Planering och rapportering görs av rätt person från början. Alla användare i projektet kan se och överblicka den samlade verksamheten” säger Anders Eklund, affärsområdesansvarig på Myloc Construction. Myloc kallar det för ett distribuerat arbetssätt eller ”det skall vara lätt att göra rätt”, alla har den information de behöver enkelt tillgänglig. Myloc har en gedigen erfarenhets-bas. Sedan start har över 400 projekt använt Myloc Construction och idag är det implementerat i över 120 projekt med ca 1500 olika användare varje vecka. Huvuddelen av de uppdragen är stora eller mycket stora projekt, men för att nå effekterna av använda Myloc Construction finns inte någon nedre storleksgräns.

Data allt viktigare och mer värdefullt – Antalet projekt som väljer att dra nytta av ett distribuerat arbetssätt ökar kontinuerligt. I takt med det får allt fler projekt och företag tillgång till allt mer data. Nu växer intresset och insikten om värdet i denna data och hur den kan användas snabbt. Det kan vara enskilda projekt som får en möjlighet att analysera och utvärdera framdriften och snabbt kan upptäcka risker eller onödiga kostnader.

 

Det kan också handla om verksam-hetsutveckling på företagsnivå där man vill utvärdera och jämföra olika projekt, arbetssätt, metoder eller avdelningar för att kontinuerligt dra nytta av och bygga vidare på gjorda erfarenheter.

Dessa förändringar går hand i hand med den generella utvecklingen i bygg-branschen och samhället i stort i form av ökade krav på, och användande av, modeller för produktionsplanering, digitalisering och visualisering.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!