Dela den här artikeln:

28. juni 2018

|

Ekonomi

Framtidens attraktiva boende baseras på delningsekonomi och flexibla lösningar

Merparten av alla nyproducerade bostäder som byggs i Sverige i dag vänder sig till barnfamiljer, kapitalstarka eller seniorer utan barn. Samtidigt är nyproduktionshyrorna på en nivå som många inte har råd med. Framtidens bostadskoncept som är attraktivt och tillgängligt för många baseras därför på effektivt industriellt byggande, smarta delningslösningar, flexibla utrymmen och en utformning som främjar social gemenskap. 

– En traditionell bostad innehåller många ytor som sällan eller aldrig nyttjas. Det tycker vi är synd. Förutom att en outnyttjad yta kostar lika mycket att bygga och bo på så påfrestar den också miljön helt i onödan. Vår ambition är att låta människor bo bättre till en lägre kostnad. En viktig målsättning för oss är att åstadkomma en bättre matchning mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden samt att förnya och utmana den trögrörliga byggbranschen genom att bygga bra boende för fler. Genom att samnyttja ytor som bara används ibland, kan kvalitéer som vanligtvis förknippas med villaboende erbjudas inom ramen för en attraktiv boendekostnad, säger Niklas Andersson, VD på I am Home.


I am Home startades 2015 utifrån tanken att alla hem och familjer ser olika ut och därför har olika behov och önskemål. Målsättningen är att förändra och revitalisera den förlegade byggbranschen. De bostäder som I am Home bygger erbjuder såväl kortsiktig som långsiktig flexibilitet med exempelvis flyttbara väggar och extrarum utanför lägenheten. Utgångspunkten är alltid de boendes behov.

Tillför mervärden till ett lägre pris än annan nyproduktion

– Uppskattningsvis mellan 30 och 50 procent av Sveriges hushåll är varken någon traditionell kärnfamilj eller seniora par utan barn. Medan många byggföretag fortfarande bygger bostäder enligt 50-talets familjeideal så har vi i stället valt att bygga bostäder för frånskilda familjer med växelvis boende, singelhushåll och andra målgrupper som de flesta andra byggföretag förbiser, säger Niklas Andersson.

Lösningen är flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Samtidigt tillför det fler mervärden till bostaden, till ett lägre pris än andra nyproducerade lägenheter.

Delningsekonomi är en viktig faktor i framtidens boende. En annan är att introducera ett mer industriellt byggande, vilket pressar byggkostnaderna och möjliggör en hyresnivå på nyproducerade lägenheter som är överkomlig och attraktiv för fler.


Boendekoncept som främjar social gemenskap

–Vi är övertygade om att intresset för att dela alltifrån bilar via bilpooler till gemensamma utrymmen är stort och kommer att öka än mer framöver. Många värdesätter exempelvis möjligheten att ha tillgång till ett bokningsbart extrarum, ett plusrum som är tillgängligt för samtliga boende. Rummet blir som en förlängning av den egna bostaden och kan exempelvis användas som hobbyrum eller som ett rum för umgänge, säger Niklas Andersson.

Via sina boendekoncept strävar I am Home efter en arkitektonisk utformning som främjar samvaro och social gemenskap mellan de boende. Det handlar bland annat om att utforma gemensamma utrymmen på ett sådant sätt att de främjar naturlig och otvungen kontakt grannar emellan. 

Ett traditionellt trapphus kan exempelvis ersättas med entréer som påminner mer om foajéer eller lobbys, vilket ger en mer välkomnande känsla och även öppnar upp för social gemenskap mellan de boende. Även de gemensamma gårdsutrymmena utformas för att på olika sätt främja gemenskap och uppmuntra till naturliga kontakter i vardagen. Ytterligare en målsättning för I am Home är att bidra till en social diversifiering i sina bostadsområden genom att bygga för så många olika målgrupper som möjligt. 

Flexibla väggar möjliggör effektiva bostäder

Eftersom byggkostnaderna är höga är det viktigt att varje kvadratmeter verkligen har en specifik funktion och nyttjas på ett optimalt sätt i en nyproducerad lägenhet. I vårt koncept ingår därför en lösning med flexibla och flyttbara väggar som gör det möjligt att anpassa lägenhetens utformning utifrån de boendes dagsaktuella behov. Ibland vill man kanske öppna upp ytorna lite mer, exempelvis om man har gäster hemma. Andra gånger känns det bättre att dela av så varje familjemedlem får ett rum dit de kan dra sig tillbaka. Med flexibla väggar är dessa anpassningar möjliga och enkla att genomföra, säger Niklas Andersson.

I am Home bygger för närvarande lägenheter enligt sina boendekoncept i bland annat Kalmar och kommer att starta upp flera nya bostadsprojekt runtom i landet de kommande åren. Under årets Almedalsvecka kommer I am Home att visa upp de högkvalitativa prefabricerade volymelement som används när lägenheterna byggs.


www.iamhome.se29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!