Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Gröna Städer jobbar för en hållbar samhällsbyggnad


Journalist: Martin Westholm

Ett flertal aktörer inom näringslivet saknade en organisation som samlat drev framtidsfrågor för en hållbar samhällsbyggnad. Resultatet blev Gröna Städer.

Med hållbarhet i fokus arbetar Gröna Städer för att organisationens medlemmar både ska kunna öka sin egen tillväxt, men också för att sprida sina hållbara lösningar till andra företag och skapa nya gröna jobb.
– Tidigare har det saknats en näringslivsorienterad organisation som samlat driver framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad och som inte begränsas av bransch. Vi vill att Gröna Städer ska vara den länk som binder samman olika branscher i syfte att skapa synergieffekter och som leder fram till nya gröna affärer, säger Roger Tiefensee som är ordförande i Gröna Städers hållbarhetskommission.

– Vi har också en målsättning att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad.

Gröna Städer har funnits i lite mer än ett år, men redan nu kan man börja se konkreta resultat av organisationens arbete.
– Det fina är att vi arbetar tvärsektoriellt till skillnad från hur det brukar vara där varje bransch i första hand ser till sina egna intressen.

– Arbetet omfattar såväl ekonomiska, som sociala och miljömässiga målsättningar. Kan fler samarbeta så att aktivt miljö- och energiarbete gå hand i hand med ekonomi och affärsnytta, och på så sätt skapa en hållbar samhällsbyggnad, är det bra.

Gensvaret från så väl näringslivet som politiken, på såväl lokal- som regional- och riksnivå, har så här långt varit gott och nya medlemmar tillkommer kontinuerligt. Men även olika intresseorganisationer, fackförbund och kommuner finns representerade.

Högt på dagordningen står att få fram gemensamma spelregler som gör det möjligt för företag att planera långsiktigt.
– Det kan handla om så vitt skilda områden som hur framtidens transportsystem ska utformas som villkoren för investeringar i nya städer och stadsdelar eller hur samhällets service ska ordnas i sin helhet, säger Roger Tiefensee.

– Mycket arbete har också lagts ned för att hitta en strategi som kan underlätta för företag i samband med offentliga upphandlingar där det många gånger spretar. De kriterier som gäller i ett sammanhang gäller inte i ett annat och så vidare. Det skapar onödigt merarbete.

– Vi vill också gärna se en statsbudget som är i bättre samklang med de prioriteringar som görs i Agenda 2030. Det skulle driva utvecklingen framåt och även skapa förutsättningar för en ökad export av den gröna kunskap som finns i Sverige, avslutar Roger Tiefensee. 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.