Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Ekonomi

Inte bara pengar att spara med att lägga ut löneadministration

Journalist: Anders Edström Frejman

Det finns definitivt pengar att spara med att outsourca löneadministration. Men erfarenheten visar att kostnadsbesparingen ofta inte är den viktigaste drivkraften i slutändan, menar Filippa Watz och Peter Stöckel på Aditro.

Självklart är det betydelsefullt att som arbetsgivare erbjuda ett intressant, stimulerande och utvecklande arbete och givetvis till en attraktiv lön. Men nästan fullt så viktigt är att de anställda får sina löner varje månad. Och självklart rätt lön.

– Det är när man inte behöver reflektera över att löneadministratörer finns som de gör ett riktigt toppenjobb. Noll misstag och ingen tänker på att de finns där, säger Peter Stöckel ansvarig för Business Process Outsourcing i Sverige och Danmark på Aditro.

Tyvärr är löneadministrationen i ett företag ofta mycket personberoende. En duktig löneadministratör kan – beroende på avtalstyp på arbetsplatsen och den egna skickligheten – hantera 500 till uppemot tusen anställdas löner.

– Ofta handlar det om erfaren personal med lång erfarenhet och djup kännedom om företaget och dess anställda, säger Filippa Watz, som arbetar med kvalitetsfrågor inom outsourcing på Aditro.

Båda menar att det är vanligt att företag med hundratals anställda endast har ett par - men ofta bara en - som jobbar med löner.

– Företag kontaktar oss av två anledningar. Det ena är att man är ute efter att minska sina kostnader eller att en erfaren administratör av någon anledning inte längre finns kvar på firman. Man har upptäckt att denne kan vara svår att ersätta, säger hon.

Det senare beror på att många av de små detaljerna i processerna bakom löneuträkningar och löneutbetalningar inte är dokumenterade. Ju mer komplexa avtal som ligger till grund för löneutbetalningarna desto större utmaning för den som ska ta vid. Till exempel inom bemanningsbranschen där personal jobbar i perioder, kommer och går, jobbar timmar eller vissa hantverksyrken med komplexa avtal.


Peter Stöckel

Aditro har kunder med upp till 15000 anställda och 300 medarbetare har tidigare ansetts som en nedre gräns för när outsourcing av löner kan anses lönsam. 

– Vi har dock tagit fram en ny lösning som kan passa mindre företag, med 30-300 anställda. Konceptet gör det möjligt för oss att påbörja tjänsteleverans av löneadministration inom 2-3 månader, från det att kunden kontaktat oss, säger Peter Stöckel. 

Han menar att det är den korta implementationstiden som gör det möjligt att kraftigt reducera kostnaden för uppsättning av lönesystemet. Men samtidigt lovar man i så kallade service level agreements (SLA) fortfarande en kvalitetsnivå på minst 99 procent. Alltså att mindre än en procent av lönespecifikationerna innehåller någon form av fel.

– Förklaringen är att vi är skyldiga att dokumentera alla rutiner och processer i minsta detalj. Dokumenterade processer är en garanti för säkerhet i leveransen.

Outsourcingaffärer - oavsett bransch - bygger på att leverantören ständigt kan tillhandahålla kvalificerad kompetens, med ett konkurrenskraftigt pris uppnått via stordriftsfördelar. 

– Detta åstadkommer vi genom att tillgängliga resurser fördelas på många kunder.  Resurserna kan användas på ett optimalt sätt, vid varje givet tillfälle, säger han.

Processer och rutiner görs så generella som möjligt. Syftet är både att förenkla för ny personal och för att göra rutinartade arbetsmoment så effektiva som möjligt. 

En nyckel är alltså att minimera tid för manuella arbetsmoment och automatisera så långt det går. 

– Merparten av informationen för en enskild anställd hanteras av personen själv. Till exempel via användarvänliga formulär. Efter attest av ansvarig chef importeras denna direkt in i lönesystemet. 

Automatisk registrering och inrapportering av arbetad tid kombineras med kraftfulla verktyg för löneadministratören. Därmed blir det möjligt att enkelt både identifiera och vid behov korrigera eventuella felaktigheter, vilket sparar tid och minimerar risken för fel, säger Filippa Watz.


Filippa Watz

Men kostnaderna då?
– Jag tror att en del kan ha en övertro på att man kan spara pengar med att outsourca löneadministration. Man kan definitivt spara pengar, men kanske inte så mycket som många förväntar sig, säger hon.

Men båda är tydliga med att det inte är kostnadsbesparingen som kunden i slutändan värderar mest när allt kommer omkring.
– Vår erfarenhet är att framförallt trygghetsdelen, men även löpande kvalitetsuppföljning och kontinuerlig tjänsteutveckling är de största drivkrafterna till outsourcing av löneadministration. Förutom rätt lön i rätt tid utför vi många åtgärder som är kopplade till kvalitet. Vår personal kan till exempel ofta se om något inte ser rätt ut i en reseräkning eller attest, avslutar hon.

Vill du veta mer om löneoutsourcing? Klicka här för mer information.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!