Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Ekonomi

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Journalist: Martin Westholm

Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.

Digitalisering och automation, hållbar produktion, kompetensförsörjning samt forskning och innovation är de fokusområden som lyfts fram in regeringens strategi ”Smart Industri”, med syfte att öka svensk industris konkurrenskraft.
– Vi på IUC – Industriella Utvecklingscentra – arbetar med industriföretagens utmaningar kring dessa och andra utvecklingsområden. I dag finns vi på 14 platser runt om i Sverige, säger Jenny Bramell som är VD för IUC Syd. Vi är en medlemsorganisation för industriella företag, i vårt fall Skåne, och vi skapar mötesplatser för lärande och utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer och offentliga organisationer.

IUC Syd har för närvarande ett 70-tal medlemsföretag i vitt skilda branscher, allt från små företag till stora internationella koncerner.
– Intresset för det vi gör är stort och växande, fortsätter Jenny Bramell, vi fyller en viktig roll i det industriella ekosystemet. Många brottas med samma problem och ser värdet av att ha en gemensam mötesplats att diskutera frågeställningar som alla i dag på ett eller annat sätt måste förhålla sig till.

Mer aktuellt än någonsin är hur digitaliseringen kommer att påverka industrin.
– Digitaliseringen ställer nya krav. Både när det gäller produktion och affärsmodeller. Gamla sanningar gäller inte längre eller måste åtminstone omvärderas för att man ska kunna hänga med i den allt snabbare och tuffare konkurrensen i en värld som blir allt mer internationell.


Ett annat område
 som allt fler företag upplever som särskilt bekymmersamt är att hitta medarbetare med rätt kompetens.
– Kompetensförsörjning är i många branscher ett stort problem, som i sin förlängning kan hindra eller bromsa ett företags utveckling. Jobben finns, men kompetensen för att kunna ta jobben saknas ofta bland de som står till förfogande på arbetsmarknaden. Framför allt saknas intresse hos unga att se industrin som en framtida karriärmöjlighet.

Grundpelarna i IUC:s verksamhet är tillväxtanalyser ute hos företagen, kunskapshöjande seminarier och workshops samt utvecklingsprogram inom om olika områden som; digitalisering, internationalisering, strategisk kompetensförsörjning, innovationsledning med mera.
– Alla är välkomna att kontakta oss för en inledande dialog och utifrån företagens behov kan vi sedan koppla olika insatser och kontakter. Att vi inte är en vinstdrivande organisation gör oss till en neutral partner förklarar Jenny Bramell.
– Att ge företagen god omvärldskunskap inom olika områden är bland det viktigaste vi kan göra och varje år arrangerar vi därför konferensen TECHDAY som är en uppskattad träffpunkt för industri- och teknikföretag. Arrangemanget hålls i år den 26 september på S:t Gertrud i Malmö. Temat för året är ”industriell revolution” och det bjuds på en rad framtidsspaningar med mycket kompetenta föreläsare.
– Det handlar om hur etablerade värdekedjor stöps om, men också om nya konkurrenter som uppstår och som producerar, distribuerar och säljer med hjälp av nya affärsmodeller. Ett annat område som står allt mer i fokus är den cirkulära ekonomin och ny produktionsteknik som helt kan förändra branscher och skapa ny typ av konkurrens, avslutar Jenny Bramell.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!