Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Minska skaderisken med moderna brandgasventilatorer

Ventisol som bland annat gör brandgasventila- torer vill automatisera svenska fastigheter med säkrare brandgassystem. Bland produkterna finns brandgasschakt som används i avancerade byggnader som sjukhus och stora kontor.

Sverige är det enda landet i Europa som fort- farande installerar manuella brandgasventilatorer med gasfjädrar och magneter. I ett internationellt perspektiv är det en ålderdomlig teknik som dessu- tom försvårar räddningsinsatser vid brand.
– På senare år har det kommit väldigt många bättre automatiserade lösningar för brandgasventilatorer och priserna har sjunkit. Långsiktigt vinner fas- tighetsägarna på att ha modern teknik då användarsäkerheten blir betydligt bättre, säger Matthias Diego som är operativchef på Ventisol.

Grovt uppskattat har fortfarande runt 70 procent av de svenska kommersiella fastigheterna de föråldrade lösningarna för brandgasventilatorer. Men förutom att kostnaden är relativt liten för uppgradering ger de nya system både en säkrare fastighetsförvaltning och förbättrar situationen för Räddningstjänsten i händelse av en brand.
– Räddningstjänsten efterfrågar idag motorlösnin- gar där man kan stänga och öppna luckorna automatiskt. Detta minskar insatstiden och det blir enklare att tömma byggnaderna på rök om det blir en brand, säger Matthias Diego som vill öka kunskapen inom området.

– Byggföretagen är otroligt kostnadsstyrda så man sparar några tusenlappar på en säkerhetsprodukt som kan vara avgörande i händelse av ett brand- förlopp.

Bland Ventisols produkter finns numera också brandgasschakt som används på bland annat sjukhus och i stora kontorskomplex. Tidigare har dessa ofta murats i ganska porösa material som inte är tillräckligt täta. Men med Ventisols alterna- tiv får man ett extremt tätt brandgasschakt.

– Monteringssystemet är en innovation då den byggs i moduler och lyfts på plats med en kran. Man installerar ett brandgasspjäll på varje våning och om det börjar brinna någonstans i till exempel mitten av byggnaden öppnas ett spjäll och en motor startar på taket och suger ut brandgasröken, berättar Matthias Diego.

Även kraven för energieffektivisering driver på utvecklingen. Ventisol erbjuder därför kupoler och taklanterniner i plast som även kan kombineras med brandgasventilation. Med dessa installationer
får man in naturligt dagsljus och därmed behöver man inte lika många lysrör.
– I till exempel Danmark är det byggkrav att minst sju-tio procent av golvytan i stora lokaler ska vara naturligt dagsljus, detta för personalens välbefin- nande, avslutar Matthias Diego.
Ventisol med säte i Kristinehamn ingår i Kera Group som har verksamheter i åtta länder. ventisol.se

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!