Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Ekonomi

Svårtolkad sparmarknad sätter konsumenten i ekonomiskt underläge

Journalist: Therese Lukic

När ansvaret för den framtida ekonomin i allt större utsträckning vilar hos kunden, varnar Finansinspektionen för den finansiella fällan att handla med instrument utan oberoende rådgivning.

För de allra flesta konsumenter är det mycket svårt att bedöma kvaliteten på finansiella produkter. Det menar Finansinspektionen (FI) i en rapport utfärdad i februari 2016. Finansinspektionen pekar framför allt på problematiken runt det långsiktiga sparandet då resultatet av en placering ofta inte framgår förrän efter en mycket lång tid. Därför menar FI att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig funktion genom att jämföra och utvärdera produkterna på marknaden. Framför allt eftersom konsumenter i allt större utsträckning själva förväntas ta ansvar för sin framtida ekonomi.

”FI ser löpande exempel i tillsynen på rådgivning som drivs av de provisioner som rådgivaren eller försäkringsförmedlaren tar emot snarare än vad som är bäst för konsumenten. Störst del av provisionsintäkterna kommer från förmedling av försäkringar som möjliggör rådgivning kring finansiella instrument och från rådgivning kring komplexa strukturerade produkter”, skriver FI i rapporten. FI:s undersökningar visar också att fonder som säljs via rådgivningsaktörer har högre avgifter än fonder som säljs via till exempel fondplattformar.

Läs även denna artikel om möjligheter och utmaningar med digitalisering.

Under 2014 och 2015 föreslog två statliga utredningar att FI ska få möjlighet att reglera provisioner vid rådgivning och förmedling av finansiella instrument och produkter.

Bakgrunden är just den uppenbara intressekonflikt som provisionsfinansierad rådgivning och förmedling ger upphov till, vilket återspeglas i den europeiska regleringen såväl som i regleringen av provisioner i flera andra länder.

”Det är viktigt att redan här poängtera att ett förbud mot provisioner inte skulle lösa alla problem på sparandemarknaden. Konsumenterna kommer även i fortsättningen att ha ett informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter”, skriver FI. Dessutom menar FI att en begränsad finansiell förmåga gör att långsiktigt sparande är något som de allra flesta inte är särskilt intresserade av, vilket motiverar andra åtgärder.

”I dag finns i princip ingen oberoende rådgivning. De aktörer som inte i första hand styrs av provision, som bankernas rådgivare, har i stället ofta incitament att ge råd om egna produkter eller produkter från andra företag inom den egna koncernen eller företagsgruppen”, skriver FI. Enligt FI:s rapport handlar ett av förslagen i utredningen om införandet av konsumentskyddsdirektivet Mifid 2 i svensk rätt just om att skapa förutsättningar för verkligt oberoende aktörer, genom en regel som säger att bara den som ger råd om externa produkter och som inte tar emot provisioner får kalla sig oberoende eller utge sig för att tillhandahålla oberoende rådgivning.

Missa inte profilintervjun med Jo Willaert, president för FERMA, om Risk Management.

”En sådan regel kan ge en konkurrensfördel och innebära ett incitament för de aktörer som verkligen satsar på att erbjuda en tjänst som bara utgår från konsumentens behov.

FI:s bedömning är dock att en sådan oberoende rådgivning kommer att ha mycket svårt att lyckas så länge den provisionsstyrda rådgivningen finns kvar”, skriver FI.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!