Dela den här artikeln:

11. okt. 2017

|

Ekonomi

Undvik dyra och akuta åtgärder med en underhållsplan

Journalist: Mats Carlbäck

I många fall sköts en fastighet av de engagerade boende. Det går inte att förvänta sig att alla har den kunskap och kompetens som krävs för att underhålla fastigheten. Ofta handlar det om såväl tekniska som ekonomiska frågeställningar i en utmanande kombination. Men en underhålls- och investeringsplan får fastighetsägare betydligt bättre möjligheter att ta sig an utmaningarna de ställs inför.

Ingrid Andersson, som är ordförande för bostadsrättsföreningen Halvan 1 i Ystad, förklarar:
– Att ha en underhålls- och investeringsplan har gett oss helt nya möjligheter att ta kontroll över fastigheten. Det ger oss en ovärderlig helhetssyn som gör att vi kan planera såväl intäkter som kostnader på ett betydligt bättre sätt.

Föreningen som består av 21 lägenheter har med hjälp av HSB Skånes underhålls- och investeringsplan fått helt andra förutsättningar att utföra sitt uppdrag och därmed sköta sin fastighet – Underhållet är mer välplanerat och ekonomin, som är helt avgörande, är betydligt överskådligare, säger Ingrid och fortsätter: 
– Att ha en välplanerad ekonomi betyder oerhört mycket eftersom vi i styrelsen, av förklarliga skäl, är lekmän och inte alls experter. Nu känns det mycket bättre och vi känner oss lugnare än vad som tidigare var möjligt. Vi ser bara fördelar, inte minst ekonomiska, med planen.

Planera underhållet

Syftet med HSB Skånes underhålls- och investeringsplan är att fastighetsägare tidigt ska få kännedom om framtida kostnader och underhållsbehov. Därmed blir planen ett ovärderligt underlag för framtagande av budget, kassaflödesprognos, underhålls- och investeringsåtgärder. Jörgen Magnusson som är projektledare för underhållsplanering på HSB Skåne och delaktig i utvecklingen av tjänsten förklarar:
– Som fastighetsägare är det avgörande att planera för underhållet av fastigheten. För att få en teknisk och ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, erbjuder HSB Skåne en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Här finns stora fördelar att dra nytta av. Planeringen blir mer effektiv och på så sätt undviks dyra och akuta åtgärder. Eftersom vi hela tiden vill säkerställa att planen stämmer överens med fastighetens behov, besiktar vi varje år fastigheten på plats – det ingår i tjänsten och är nödvändigt för att hålla planen uppdaterad som aktuell.

Vikten av att dokumentera

Att en fastighet alltid kommer att ha underhållsbehov är ingen nyhet. Genom långsiktig planering går det att göra två åtgärder samtidigt, som att krävs samma insatser, som till exempel byggnadsställningar vid renovering av fasad och fönster. På detta sätt går det att hålla nere kostnaderna. Eftersom den ekonomiska statusen också presenteras, går det att tydligt se när de ekonomiska förutsättningarna är rätt för att göra de olika åtgärderna.
– Med planen skapas ett underlag för framtiden och en historik som är ytterst betydande. En fastighet där allt underhåll finns dokumenterat skapar trygghet, tydlighet och bättre förutsättningar till en mer träffsäker budget, säger Jörgen.

I de fall där fastigheten saknar relevant dokumentation bidrar HSB Skånes tjänst till att bygga upp och kontinuerligt uppdatera dokumentationen, något som är positivt, inte minst i en överlåtelsesituation.
– Helt ärligt hade jag nog inte väntat mig den höga efterfrågan som vi upplevt. Vi har hittills tecknat över 400 avtal, vilket talar sitt tydliga språk om att det är en tjänst som fastighetsägare verkligen behöver, menar Jörgen Magnusson.

Läs mer om HSB Skånes specialisttjänster och HSB Skånes tjänster.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!