Deel dit artikel:

2. mrt 2018

|

Industrie

Nederland gidsland in de agrotechnologie!

De landbouwsector staat de komende decennia voor interessante uitdagingen. De groeiende wereldbevolking vraagt om meer en meer voedsel van goede kwaliteit. Dat staat op gespannen voet met het feit dat bijvoorbeeld de natuurlijke bronnen van een cruciale meststof als fosfaat eindig blijken te zijn. En ook water van goede kwaliteit, een belangrijke productiefactor, is geen gemeengoed. De impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen op milieu en leefomgeving roept meer en meer vragen op.


We zullen er met elkaar hard aan moeten trekken om een duurzamere landbouw te creëren, een landbouw die niet alleen kan voorzien in de groeiende vraag naar agrarische producten, maar ook een gezonde leefomgeving garandeert voor generaties die na ons komen. Technologie kan en zal daarbij een belangrijke rol spelen. Technologie is eigenlijk al zo oud als de landbouw zelf. De mens heeft van meet af aan gezocht naar mogelijkheden om het agrarische werk te verlichten en effectiever te maken. De mechanisatie van de landbouw heeft bijgedragen aan een aanzienlijke productieverhoging.


Technologie zal ook een rol spelen bij het aangaan van de nieuwe uitdagingen zoals hiervoor geschetst. Deze bijlage toont daarvan een interessant palet aan voorbeelden. Drones en GPS technologie staan aan de basis van precisielandbouw en maken het mogelijk om bemesting en gewasbescherming in de akkerbouw te optimaliseren in tijd en ruimte. Technologie speelt ook een rol in de melkveehouderij van de toekomst, bij het toedienen van krachtvoer, maar vooral ook om elk dier te volgen ten aanzien van voeropname, productie en gezondheid.


Aardwarmte, zonne- en windenergie zijn broodnodige alternatieven voor aardgas. Smarttagging maakt het mogelijk producten door de keten te volgen en staat daarmee garant voor de voedselkwaliteit en -veiligheid. En laten we vooral de factor menselijke arbeid niet uit het oog verliezen. De robotica gaat zeker een vlucht nemen, maar menselijke arbeid zal een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw. Het minimaliseren van ziekteverzuim blijft daarom om aandacht vragen. Nederland behoort niet alleen tot de wereldtop als het gaat om productie en export van agrarische producten. De voorbeelden in deze bijlage onderstrepen ook dat Nederland voorop loopt op het vlak van technologieontwikkeling voor de landbouw; met recht en met trots kunnen we stellen dat Nederland op dit vlak een gidsland is voor haar omgeving.

Gesponsord