Deel dit artikel:

1 dec 2023

|

Gezondheid

Groenblauwe fundament is uitgangspunt voor stadsinrichting

Journalist: Hugo Schrameyer

In een stadsomgeving is het zoeken naar een evenwicht. Enerzijds bestaat er een ingeboren behoefte van mensen om in contact te staan met de natuur. En anderzijds leidt bebouwing logischerwijs tot belasting voor diezelfde natuurlijke omgeving. Harold Hofstra (ChristenUnie), gedeputeerde in de provincie Flevoland en provinciaal ambassadeur van de landelijke Agenda Natuurinclusief, ziet echter een nieuwe balans ontstaan.

Hofstra gaat de natuur als portefeuillehouder van dit ontwerp na aan het hart. Hij maakt daarbij een bruggetje naar de Floriade die vorig jaar in Almere werd gehouden. Growing Green Cities was daarbij één van de leidende thema’s, waarbij onweerlegbaar werd gesteld dat natuur onmisbaar is voor het menselijk bestaan op aarde, terwijl uitbreiding van bebouwing daarmee op gespannen voet staat. “Vroeger werd vooral gesproken over concurrentie tussen natuur en de stad. Vandaag is er veel meer het besef dat het groenblauwe fundament het uitgangspunt vormt voor een geslaagde stadsinrichting. Natuur en water kunnen ook te midden van hoogbouw tot hun recht komen, je ziet nu ook dat de natuur de stad in komt met het aanleggen van daktuinen en groene, begroeide gevels. Ook met het vergroenen van parkeerplaatsen of schoolpleinen bijvoorbeeld valt veel te doen.”


Wat Hofstra daarbij aantekent, is dat provinciale besturen mede verantwoordelijkheid dragen om dat proces in de juiste banen te leiden. Bij aanbesteding of inschrijving op bouwprojecten zijn immers randvoorwaarden te formuleren die vergroening als oogmerk hebben. Begin volgend jaar staat de nieuwe provinciale omgevingsagenda op het programma, waarin invulling wordt gegeven aan de toekomst van Flevoland. “Ik zie de rol van provincies duidelijk veranderen, waarbij er meer zorg wordt besteed aan de invulling van de omgeving. Het oude denken nam het economisch perspectief als primair uitgangspunt, terwijl er nu duidelijk een bewustwording op gang is gekomen om groen en water een prominente plek te geven. Vroeger ontwierpen we een Vinex-wijk, en o ja, er moesten ook nog een paar bomen of een stuk groen bij. Nu nemen we het groenblauwe fundament als uitgangspunt en kijken we hoe wonen en werken daarbinnen een rol kunnen krijgen.”

Gesponsord