Deel dit artikel:

20. nov 2023

|

Gezondheid

MIECON, de schakel bij ecologische, landschappelijke en bouwkundige functionaliteit bij ruimtelijke ingrepen.

|

Foto: Martijn van Well, MIECON

Nederland staat te boek als dichtbevolkt land. En gezien alle bouwplannen die op tafel liggen, zijn de grenzen van expansie nog niet bereikt. Dat is in verschillende opzichten een uitdaging, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van dierlijk leven in gebieden met uitbreidingsplannen. MIECON, specialist in mitigatie, weet op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis te komen tot toepasbare oplossingen voor behoud van dierlijk leven in bebouwd en onbebouwd gebied.

Eerst even over dat woord, mitigatie. Voor wie dat begrip onbekend is: de term mitigatie wordt gebruikt in het kader van de Wet Natuurbescherming (vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet) en betekent het tegengaan, matigen, verzachten of verminderen van effecten op beschermde flora en fauna. Bij aantasting van het leefgebied met beschermde soorten planten en dieren kan de overheid het nemen van mitigerende maatregelen namelijk verplicht stellen, die ervoor zorgen dat beschermde soorten ook na aantasting van hun leefgebied kunnen blijven voortbestaan. De naam MIECON heeft daar rechtstreeks mee van doen. MIECON is een afkorting van MItigatie ECologisch Onderzoek Nederland.


Wim van den Heuvel, directeur van MIECON, vertelt dat het bedrijf bij de oprichting in 2010 in feite uit nood werd geboren. MIECON was de enige partij in Nederland die zag dat veel natuurbeschermende maatregelen zonder de juiste ecologische kennis werden uitgevoerd. “Onze opdracht is tweeledig. Enerzijds bekommeren we ons om renovatie- of sloopprojecten waarbij beschermde diersoorten in gedrang komen. Denk bijvoorbeeld aan een vleermuiskolonie in de spouwmuren van een te slopen of te verduurzamen gebouw. Anderzijds worden we betrokken bij nieuwbouw- of onderhoudsprojecten die het leefgebied van beschermde diersoorten aantasten. Ons advies en werkzaamheden zijn er dan op gericht om dit te kunnen voorkomen met mitigerende maatregelen.”


Vleermuizen
Dat eerste punt, renovatie of sloop met bedreiging van beschermde diersoorten, is een thema dat regelmatig opduikt in de pers. Belangrijk om te melden op dit onderdeel is dat wie zich niets aantrekt van de Wet Natuurbescherming (straks Omgevingswet) geconfronteerd wordt met hoge boetes en eventueel een strafblad: overtreding betreft namelijk een economisch delict. Als het gaat om sloop van een pand waarin een vleermuiskolonie huist, kan de boete oplopen tot tienduizenden, zelfs honderdduizenden euro’s. Van den Heuvel meldt dat het zeker niet onmogelijk is om een passend antwoord te vinden in de vorm van het aanbieden van een alternatief. “Veel vleermuizen in Nederland zoeken een schuilplaats in spouwmuren van woningen, onder het dakbeschot, in schoorstenen en op zolders. Mitigerende maatregelen voor deze diersoort heeft veelal betrekking op het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen. Wij hebben diverse vleermuisdeskundigen met wie we een diversiteit aan mitigerende maatregelen voor vleermuizen kunnen ontwikkelen of al ontwikkeld hebben. Daarbij letten we uitdrukkelijk op de functies en het aantal invliegopeningen van de originele verblijfplaats. Dat luistert behoorlijk nauw. Niet iedere vleermuissoort legt dezelfde voorkeur aan de dag.”


Bouwkundige en ecologische kennis
De werkzaamheden van MIECON kennen een breed spectrum en hebben niet alleen van doen met sloop- of renovatiewerkzaamheden, maar tevens met het realiseren van nieuwbouw- en onderhoudsplannen. Ontwikkelingen in natuur- of landbouwgebieden kunnen immers oplopen tegen de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten in hetzelfde leefgebied. Wat MIECON zo specifiek maakt, is dat er gesteund wordt op zowel uitgebreide bouwkundige als ecologische kennis in eigen huis. MIECON weet daardoor te komen met mitigatievoorzieningen op maat, waarbij deze kennis zich vertaalt in aandacht voor zowel bouwkundige als ecologische vereisten.


Van den Heuvel: “Waar wij telkens naar op zoek gaan, is de juiste balans tussen bouwkundige wensen, de ecologische functionaliteit voor de plant- en diersoorten en het uiterlijk van de voorzieningen. In de loop der jaren zijn we gekomen tot een brede waaier aan oplossingen, waarbij je kunt denken aan het ontwerpen en bouwen van vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens in alle vormen en groottes. Een ander voorbeeld is het plaatsen van amfibieën- en reptielenschermen, waarmee je voorkomt dat beschermde diersoorten worden blootgesteld aan verkeer. Ook het wegvangen van dieren en het creëren van een alternatief leefgebied, zoals het maken van paddenpoelen of marterhopen, kan een oplossing zijn.”


Wat Van de Heuvel vooral ook wil benadrukken, is dat het eigen team bestaat uit een mix van ecologen en bouwkundigen die allen een passie voor de natuur aan de dag leggen. Wat MIECON vaak in de praktijk heeft gemerkt, is dat de bouwuitvoerder en de ecoloog niet dezelfde taal spreken, waardoor mitigerende maatregelen ingewikkeld worden bevonden, niet goed worden toegepast of moeilijk uit te voeren zijn. MIECON wil graag de natuurbescherming en uitvoerder dichter bij elkaar brengen, zodat de kwetsbare natuur daadwerkelijk beschermd wordt en natuurbescherming gemakkelijk toepasbaar wordt.

MIECON is een commercieel bedrijf dat op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis toepasbare mitigerende oplossingen biedt aan woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, overheden, natuurorganisaties, onderzoeksinstituten, adviesbureaus en particulieren ter bescherming van de natuur. De werkzaamheden die MIECON uitvoert zijn zeer divers en toepasbaar voor alle soorten in Nederland. MIECON maakt namelijk geen onderscheid tussen werken in de stad, in het buitengebied of langs (water)wegen. Overal waar natuurbescherming en mitigatie aan de orde is, kan MIECON worden ingeschakeld.


Voor iedere uitdaging is een oplossing en wordt gezocht naar de juiste balans tussen bouwkundige voorwaarden, ecologische functionaliteit voor de soorten en het uiterlijk van de voorzieningen. Vanwege de jarenlange ervaring heeft MIECON voor de meeste vraagstukken wel een oplossing bedacht.

Gesponsord