Deel dit artikel:

2 nov 2023

|

Gezondheid

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor arbeidsperspectief

De werkgever heeft in Nederland een cruciale rol bij de uitvoering van sociale zekerheid. Eigenlijk is dat niet meer van deze tijd, benadrukt Robert Wondaal, Chief  Business Officer bij Robidus. Deze organisatie helpt werkgevers bij het verbeteren van inzetbaarheid en daarmee het terugdringen van verzuim. “De nadruk ligt in Nederland vooral op verplichtingen bij verzuim, terwijl je eigenlijk meer zou moeten inzetten op voorkomen dat een medewerker uitvalt.”

unknown-1(6).jpeg

Wondaal: “De complexiteit van onze samenleving is fors toegenomen, waarmee ook de druk op inzetbaarheid van personeel stijgt. Natuurlijk is het logisch dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun inzetbaarheid, maar in Nederland hebben we ook een stelsel gecreëerd waarin werkgevers een rol hebben bij het voorkomen van uitval. Werkgevers hebben de mogelijkheid om een omgeving te creëren waarin werknemers goed begeleid worden om inzetbaar te blijven en om bij onverhoopte uitval een vangnet te bieden en re-integratie te bevorderen.”

Weg van het Arbeidsperspectief
Robidus is op basis van 20 jaar ervaring gekomen met een eigen filosofie die het adviesbedrijf heeft samengevat in ‘de weg van het arbeidsperspectief’. Deze filosofie ondersteunt werkgevers bij het verhogen van de inzetbaarheid binnen hun organisatie. Arbeidsperspectief vertaalt Robidus in het vermogen van een individu om zijn of haar eigen inkomen te kunnen verdienen. Een goed Arbeidsperspectief vergroot de veerkracht van mensen, voorkomt uitval en zorgt dat ze op het werk zo goed mogelijk in staat zijn hun functie uit te oefenen.
Werknemers krijgen daarbij het eigenaarschap van hun Arbeidsperspectief, hetgeen betekent dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat ze op korte en lange termijn arbeid kunnen verrichten.


Perspectieftekening
Tussenvraag: hoe zit het dan met de werknemer die onverhoopt bij een ongeluk betrokken raakt en dientengevolge uitvalt? “Hoe graag we soms ook zouden willen, een werkgever kan een zieke medewerker niet beter maken. Een werkgever kan echter wel een omgeving creëren, waarin werknemers goed begeleid worden om inzetbaar te blijven en om bij onverhoopte uitval een financieel vangnet te bieden en re-integratie te bevorderen.”

Waarom een weg? Wondaal legt uit dat Robidus zocht naar symboliek om de filosofie te visualiseren, waarbij perspectief een belangrijke rol speelt. Robidus heeft zich laten inspireren door de perspectieftekening van een weg zoals iedereen dat op school heeft geleerd. De punt op de horizon was bepalend voor de rest van de tekening waarbij alles in lijn werd gebracht met de weg die naar dat bewuste punt werd getekend. “We bewandelen allemaal onze eigen weg. En dat is veelal geen weg rechtdoor naar de bestemming, maar een pad met bochten en kronkels. Soms kunnen levensgebeurtenissen blokkades vormen op je weg, deze komen in de vorm van persoonlijke, maar uiteraard ook zakelijke gebeurtenissen. Zij hebben al dan niet tijdelijk impact op je arbeidsperspectief. Om te voorkomen dat je uitvalt, is het van belang deze blokkades te slechten, zodat je perspectief weer verbetert. Waar het om gaat, is dat iedereen de stip aan de horizon als uitgangspunt neemt, en dat is voor ons het punt waar arbeidsperspectief voor werknemers en inzetbaarheid voor werkgevers samen komen. Het gaat om het samenspel tussen werkgever en werknemer om invulling te geven aan hun gemeenschappelijke doel, te weten: Werk. En waar werk even niet mogelijk is, zorgen we voor een goed financieel vangnet in combinatie met een re-integratiebegeleiding met een menselijk maat”, aldus Wondaal.


Inzetbaarheid
Wat de Robidus-zegsman hiermee wil betogen, is dat hij de verplichting van werkgevers om bij te dragen aan de inzetbaarheid van werknemers in perspectief wil zetten. Nederland heeft van doen met hoge landelijke verzuimcijfers, door gebrek aan voldoende geschoold personeel bestaat er bovendien een enorme druk op de arbeidsmarkt. Om de toenemende druk op inzetbaarheid aan te kunnen pakken dienen werknemers en werkgevers gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.


Prominente rol
Dit samenspel heeft een prominente rol in onze filosofie. Terugpakkend om de symboliek die Wondaal schetste met de weg van arbeidsperspectief voor de werknemer zegt hij:“Je zou aan de weg van de werknemer ook nog invoegstroken toe kunnen voegen aan beide zijden, die enerzijds het juiste leiderschap van de werkgever symboliseren, en anderzijds een goed functionerende uitvoeringsorganisatie, de HR afdeling met haar partners zoals arbodienstverleners en interventiepartijen die hulp bieden bij inzetbaarheid. Alle partijen hebben een essentiële rol in de inzetbaarheidsdialoog.


Data
Waar nog onvoldoende mee wordt gedaan, terwijl daar de nodige winst uit valt te halen, is het gebruik van data-analyses. Bedrijven beseffen wel degelijk dat het loont om te investeren in preventie om te zorgen dat mensen niet uitvallen en daarmee op hun weg kunnen blijven. Daar staat echter tegenover: wat is de businesscase, hoeveel geld wil je daar nu echt voor vrij maken? Wat Robidus met zijn aanpak wil bewerkstelligen, is dat met behulp van data-analyses voor werkgevers de inzetbaarheidsrisico’s worden beoordeeld en afgezet worden tegen de sector waarin de werkgever actief is. “Heel veel data is gewoon beschikbaar: er zijn cijfers over financiële problemen in Nederland, er zijn cijfers over mensen met verslavingsgevoeligheid, voedingsproblematieken et cetera. Als je deze data afzet tegen het eigen werknemersbestand kan dat leiden tot waardevolle inzichten over risicogroepen binnen je werknemerspopulatie, wat je kunt gebruiken voor optimalisatiemogelijkheden bij je eigen preventiebeleid. Dan kun je sneller komen tot antwoorden op vragen op welke terreinen de kansen liggen voor het beperken van uitval van werknemers.”


Wederzijds begrip
Waar Robidus met zijn Weg van het Arbeidsperspectief op uit is, is het creëren van wederzijds begrip en aansporen van de inzetbaarheidsdialoog. Begrip bij de werknemer zal gaan over de vraag waar zij aan kunnen werken en op welke wijze zij, eventueel met behulp van anderen, hun belemmeringen op arbeid wegnemen. Begrip bij de werkgever heeft van doen met vragen over het vastlopen bij begeleiding tijdens uitval en met gebeurtenissen die het grootste risico op uitval opleveren.

De weg van arbeidsperspectief helpt bij het creëren van een samenwerkingskader: wat verwachten we van werknemers en leidinggevenden, welke support kan er van de centrale organisatie of partners worden verwacht en waar moeten we op dit moment met elkaar de meeste focus op leggen om de inzetbaarheid binnen onze organisatie te verbeteren!

Gesponsord