Deel dit artikel:

25 nov 2022

|

Maatschappij

Twente zit er straks duurzaam warmpjes bij

De energietransitie draait om de overstap naar duurzame energie. Daarnaast gaat het om de meest efficiënte en effectieve inzet van die energie. Omdat Twence de regio wil verduurzamen, werkt zij aan uit-breiding van haar warmtenet naar honderdduizend huishoudens. Het doel is om binnen tien jaar meer dan honderdduizend huishoudens en de industrie in de regio Twente duur-zaam te verwarmen. In die slag speelt ook geavanceerde mestverwaarding een rol. 

Twence heeft zich als taak gesteld om zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit afval, biomassa en zon te halen. Zo komt bij de verbranding van niet-herbruikbare reststromen bij de hoofdlocatie in Hengelo veel energie vrij. Die energie benut het bedrijf bijvoor-beeld voor de opwekking van stoom voor de fabriek van Nobian. Een ander deel gaat als warm water naar het warmte-net van partner Ennatuurlijk – volgens Greenvis het meest duurzame warmtenet van Nederland. Het levert ruim 600.000 GJ warmte per jaar aan meer dan ne-genduizend huishoudens, inclusief de Grolschveste. Met de rest van de beschikbare energie wekt Twence momenteel duurzame elek-triciteit op. Dat laatste wil Twence de komende jaren veranderen, vertelt directeur Marc Kapteijn. “Groene elektriciteit is mooi. Maar als we onze energie in de vorm van stoom inzetten in een turbine en daarmee elektriciteit opwekken, lijden we omzet-tingsverlies. Het is veel efficiënter om warmte direct in te zetten als warmte. We kunnen met die warmte in totaal hon-derdduizend huishoudens en industrie in de regio verwarmen.”

Regionaal warmtenet

Inmiddels zijn Twence en Grolsch al bezig met een grote stap op dit gebied. Kapteijn: “Op 22 december vindt de feestelijke ope-ning van de Grolsch-aansluiting plaats. Met de warmte reduceert de brouwerij 5.500 ton CO2 per jaar. Dat is 72% van de totale uitstoot.” Daarnaast onderzoekt Twence met partners Cogas en Ennatuurlijk de haalbaarheid van een Regionaal Warmtenet Twente (RWT). “We willen onze warmtelevering de komende tien tot vijftien jaar uitbreiden naar het stedelijk gebied in Twente.” Zo zou Twence de helft van de warmte kunnen leveren die de regio Twente volgens de Regionale Energie Strategie (RES) nodig heeft. “Maar dat kunnen we niet alleen”, zegt Kapteijn. “Om de investeringen te kunnen doen, zoeken we de hulp van Den Haag. Bovendien hebben we een coalitie gesloten met gemeenten, die volop aan zet zijn om de energietran-sitie te realiseren. Ziekenhuizen en be-drijven die willen aansluiten zijn ook van harte welkom.” Hij verwacht al in 2023 concrete stappen te kunnen zetten. Geavanceerde mestvergisting

Het doel is om binnen tien jaar een derde van alle driehonderdduizend huishoudens in Twente via het warmtenet met warmte van Twence te verwarmen. Hoe zit het met de rest? Kapteijn: “Voor de verwarming van kleinere kernen komen geavanceerde mestverwaardingsinstallaties in aan-merking. In Zenderen hebben we al zo’n installatie – een landelijk referentieproject. Daar zetten we dankzij een subsidie van het ministerie van EZK 250.000 m3 var-kensmest zonder geuroverlast om in vijf miljoen m3 groen gas voor het aardgasnet. Verder levert dit 200.000 m3 schoon water op, waarmee we de bodemverdroging helpen bestrijden. Wat overblijft zijn meststoffen en ammoniakwater. Hiermee halen we de stikstofverbindingen uit onze rookgasreinigingsinstallatie in Hengelo. Daarnaast vangen we per eind 2023 hon-derdduizend ton CO2 af. Die hergebrui-ken we in de glastuinbouw en voor het maken van nieuwe producten. Zo sluiten we regionaal de kringlopen.” 

Meer weten?

Ga naar www.twence.nl 

Gesponsord