Deel dit artikel:

25 nov 2022

|

Industrie

Maasvlakte is ‘sweet spot’ voor waterstofproductie in Europa

Welke heilige graal ziet u als COO van een internationale energiegigant voor het bereiken van de internati-onale klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

Ik geloof niet in één heilige graal omdat het gebruik van energie verschillende vormen kent. Zwaar transport, chemi-sche productie of huishoudens. Elk type klant heeft zijn eigen profiel. Waar ik wel in geloof zijn gerichte innovaties op basis van verschillende energiebronnen die de perfecte oplossing bieden voor specifieke doelgroepen. Van de verschillende moge-lijkheden is waterstof de meest veelbe-lovende oplossing omdat het veelzijdig is. Waterstof heeft het potentieel om het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen te vervangen in bijna elke industriële sector, van staal tot meststof-fen. Terwijl elektrificatie in de vervoers-sector een dominante rol zal spelen voor passagiersvoertuigen, heeft waterstof de potentie om de scheepvaart, zware voertuigen en de luchtvaart koolstofvrij te maken. Op termijn is waterstof ook nodig om de energiesector koolstofvrij te maken, waar het naar verwachting geleidelijk aardgas en andere fossiele brandstoffen zal vervangen en cruciale flexibiliteit zal bieden in elektriciteitssys-temen met een grote volatiele elektrici-teitsproductie. Deze sectoren zijn vaak grote vervuilers. Als je er dus in slaagt om deze sectoren koolstofvrij te maken, kun je toekomstige generaties echt perspectief bieden. Dat is wat er echt toe doet. En dat is waar Uniper het verschil kan maken. In ons portfolio kiezen we daarom voor water-stof als hoeksteen, zowel in de vorm van eigen productie als import.

Welke mijlpalen levert Uniper de komende jaren op het gebied van groene waterstof?

Onze Europese portfolio moet in 2035 CO2-neutraal zijn. We geven onszelf maar 12 jaar de tijd. Eigenlijk nog min-der, want dat doel bereik je niet van de ene op de andere dag. Om de CO2-teller in 2035 op nul te zien staan, moeten we al veel eerder tussendoelen hebben bereikt. Een belangrijke tussendoelstelling ligt bij de Uniper Energy Hub op de Ne-derlandse Maasvlakte. Daar willen we in 2026 100 MW elektrolysecapaciteit in gebruik nemen om groene waterstof te produceren. Daarna zullen we die capaciteit snel uitbreiden tot 500MW in uiterlijk 2030. In Duitsland laten we een vergelijkbaar tempo zien. Met het Green Wilhemshaven project willen we 100 MW operationeel hebben in 2027 om dat uit te breiden tot 1.000 MW tegen 2030. Overigens zullen we ook de bouw en ex-ploitatie van een nieuwe zoutcaverne, die speciaal is gebouwd voor waterstofopslag, op grote schaal en in een reële omgeving testen in de aardgasopslagfaciliteit in Krummhörn in Noord-Duitsland. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we de opslagcapaciteit van groene elektri-citeit in een CO2-vrije toekomst kunnen realiseren. Kortom, we gaan met volle kracht vooruit. We smeden partner-schappen met toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstellingen om projecten op industriële schaal uit te voeren die de totstandkoming van een waterstofecono-mie zullen bevorderen. Daarom roep ik de EU op om het regel-gevingskader zo snel mogelijk geschikt te maken voor de opschaling van groene waterstof. Het noodzakelijke regelge-vingskader om de vele waterstofprojecten die op stapel staan op gang te brengen, ontbreekt nog: duidelijke regels voor de certificering van hernieuwbare en kool-stofarme gassen. Het regelgevingskader van de EU voor het definiëren en certifi-ceren van hernieuwbare en koolstofarme waterstof moet van toepassing zijn op de invoer uit derde landen om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen. Alleen zo kan een efficiënte mondiale handel in hernieuwbare waterstof plaats-vinden. Projecten voor de invoer van wa-terstof, met name ammoniakterminals, moeten ten volle worden ondersteund.

Uniper is een Duits bedrijf en bin-nenkort bent u ook grotendeels in handen van de Duitse overheid. Waarom wil een Duits bedrijf een van de grootste waterstofprojecten in Nederland realiseren?

Laat ik voorop stellen dat de energie-transitie geen landsgrenzen kent of zou moeten kennen. Schone energie met het hoogste niveau van voorzieningszeker-heid is essentieel voor heel Europa. En de Energy Hub op de Maasvlakte van Uniper heeft onmiskenbaar een uiterst strategische locatie voor grootschalige productie van groene waterstof. Alle be-staande en toekomstige infrastructuur komt hier samen. Een echte ‘sweet spot’ voor waterstofproductie dus. En wij zijn niet de enigen die dat constateren. De Europese Commissie heeft eerder dit jaar aangekondigd dat het H2Maasvlak-te-project van Uniper is geselecteerd als een groot project van gemeenschappe-lijk Europees belang voor de Europese waterstofwaardeketen in het kader van het “IPCEI Hy2Use”-programma. Een erkenning van de grote waarde die H2Maasvlakte toevoegt aan de energie-transitie in Europa. In een notendop: H2Maasvlakte zal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de Nederlandse regering om tussen 2025 en 2030 500 MW elektrolysecapa-citeit voor groene waterstof te bouwen en tegen 2030 3 tot 4 GW te bereiken. 

Gesponsord